مختاریم یا مجبور ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۲۴۸ بازدید

سلام
مدتی است به این سوالات برخورد کرده ام لطفا پاسخ دهید سوال ۱- ایا اسلام جبر را قبول دارد یا بطور کامل رد میکند؟

انسان در رفتار و اعمال و برخی امور میتواند اراده انجام دادن یا انجام ندادن کند. در اینگونه امور اختیار دارد .طبق برهان و ادله متعدد ، انسان مختار یا بی اختیار مطلق نیست . چیزی بین این دو است .البته درک و نیل به تمام جوانب این مساله دشوار میباشد و نیاز به صرف وقت و همت بالائی دارد . تا مبتلا به انحراف در اندیشه نشویم .
توضیح اینکه :
۱ـ یکی از مسلّمات اعتقادات مسلمین این است که خداوند علیم و قدیر، عالم و خالق مطلق بوده قبل از ایجاد اشیاء، به آنها علم داشته و همه ی امور را او آفریده است. و موجودات همانگونه آفریده شده اند که در علم پیشین خدا حضور داشته اند. « ... عَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومَ وَ خَالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ وَ رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبَ وَ إِلَهٌ إِذْ لَا مَأْلُوهَ وَ کَذَلِکَ یُوصَفُ رَبُّنَا وَ هُوَ فَوْقَ مَا یَصِفُهُ الْوَاصِفُون؛ ... عالم و دانا بود در هنگامى که هیچ معلومى نبود که علم به آن تعلق گیرد. و خالق و آفریدگار بود در وقتى که هیچ مخلوق و آفریده ای نبود. و پروردگارى داشت در زمانى که هیچ پروریده ای نبود که قابل تربیت باشد. و معبودیت داشت آنگاه که هیچ عبادت کننده ای نبود که عبادت کند و پروردگار ما را چنین باید وصف نمود و آن جناب بالاتر است از آنچه وصف کنندگان ، او را وصف می کنند.»(التوحید للصدوق،ص ۵۷)
طبق این اعتقاد اگر حقیقت علمی همه ی موجودات ، قبل از خلقتشان، در علم خدا حضور داشته و هیچ کس جز خدا خالق آنها نیست، و همه ی موجودات مخلوق او هستند، پس هر موجودی همانگونه خواهد بود که در علم خدا بوده و خدا آن را به آن گونه آفریده است.
حال سوال این است که تکلیف افعال ارادی انسان در این میانه چه می شود؟ آیا افعال ارادی انسان نیز قبل از خلقت انسان در علم خدا حضور داشته؟ و آیا خالق افعال ارادی انسان نیز خداوند متعال است؟ اگر گفته شود که خدا عالم به این افعال نبوده و خالق آنها نیست و انسان خود پدید آورنده ی افعال ارادی خود است، لازم می آید که خدا، عالم و خالق مطلق نباشد و انسان نیز در این میان یک نیمچه خالق باشد. و اگر گفته شود که خالق افعال ارادی انسان فقط خداست و افعال انسان همانگونه آفریده شده که در علم پیشین خدا بوده است، جبر لازم می آید.
این مسأله، عدّه ای از مسلمین را بر آن داشت که به سمت اعتقاد به جبر کشیده شده مختار بودن انسان را منکر شوند. در تاریخ کلام از این عدّه با نام « مُجَبّره » یاد می شود. این اعتقاد، بعدها توسّط ابوالحسن اشعری -موسس مذهب اشعری- چهره ای دیگر به خود گرفته با نام نظریه ی «کسب» مشهور شد ؛ که در حقیقت چیزی جز همان جبر نبود.
بر اساس این تفکّر، علم و خالقیت مطلق خدا حفظ، ولی حکمت و عدل او زیر سوال می رود. چون طبق این مبنا، وجود بهشت و جهنّم و تکلیف و ارسال انبیاء و کتب آسمانی و وعد و وعید حقّ تعالی، همگی اموری لغو و بیهوده خواهند بود. و خداوند متعال به خاطر ارتکاب این امور لغو و بیهوده، دیگر حکیم نخواهد بود.
همینطور به خاطر به جهنّم بردن بدکارانی که هیچ اختیاری در انجام فعل خود نداشتند ظالم خواهد بود. اشاعره برای اینکه از این لازمه ی باطل نیز فرار کنند، حسن و قبح عقلی را هم انکار کرده گفتند: عقل انسان به هیچ وجه قادر به درک خوب و بد نیست. حسن و قبح فقط و فقط شرعی است. یعنی اگر خدا امر به خوبی چیزی کند آن چیز خوب می شود و اگر از چیزی نهی نماید آن چیز قبیح خواهد بود. لذا حسن و قبح برای خدا معنا ندارد. این نظر نیز به بداهت عقلی باطل است چرا که حتّی منکرین خدا نیز با عقلشان ادراک می کنند که برخی امور مثل دزدی، دروغگویی، خیانت، تجاوز به حریم دیگران، کشتن دیگران و ... قبیح و در مقابل ، راستگویی، وفاداری، رعایت حقوق دیگران و احترام به جان و مال مردم خوب است. لذا در ملحدترین حکومتها نیز دزد و آدم کش را زندانی و قانون شکن را مجازات می کنند.
گروه دیگری از مسلمین که متوجّه این نقیصه ی بزرگ در نظریه ی جبر و کسب شده بودند و آن را در تضادّ با اسلام و قرآن می یافتند به دفاع از عدل و حکمت خدا پرداخته گفتند خدا ما را آفریده و به ما قدرت انجام افعال ارادی را داده است امّا او خالق افعال ما انسانها نیست. خالق و پدید آورنده ی افعال ارادی انسان ، خود انسان است که با قدرت داده شده از سوی خدا دست به آفرینش افعال خود می زند.
در تاریخ علم کلام، از این گروه با نام «مُفَوّضه» و از نظریه ی آنها با عنوان « نظریه ی تفویض » یاد می شود. بارزترین مذهب معتقد به این نظریه ، مذهب معتزله بوده است، که امروزه وجود خارجی ندارند. بر اساس نظریه ی تفویض، عدل و حکمت خدا توجیه می شود ولی اوّلاً در مورد علم مطلق خدا سخنی نمی گوید و ثانیاً خالقیت مطلق خدا زیر سوال می رود؛ و انسان نیز به عنوان شریک خدا در خالقیت، مطرح، و یک نوع خالقیت محدود برای انسان پذیرفته می شود.
و این در حالی است که خداوند متعال می فرماید:«اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ ء»(الزمر:۶۲) و بی تردید «کلّ شیء»، شامل افعال ارادی انسان نیز می شود.
این دو گروه از مسلمین، که همگی از اهل سنّت هستند، بر این گمان بوده اند که جبر و تفویض، نقیض یکدیگرند. و محال است دو نقیض، در آن واحد و از جهت واحد، در یک جا جمع شود یا هر دو باهم برداشته شوند.
برای مثال محال است چیزی هم وجود باشد هم عدم و همچنین محال است چیزی نه وجود باشد و نه عدم. یا محال است چیزی هم انسان باشد هم غیر انسان کما اینکه محال است چیزی نه انسان باشد نه غیر انسان. مجبّره و مفوّضه بر این گمان بودند که جبر و تفویض نیز شبیه چنین حالتی را دارند لذا می گفتند محال است انسان در یک فعل ارادی خاصّ، نه مجبور باشد نه مُفَوّض؛ کما اینکه محال است هم مجبور باشد هم مفوّض.
امّا در این میان ، اهل بیت علیهم السلام با هر دو نظریه مخالف بوده هر دو را در تضادّ با قرآن و برهان عقلی معرّفی می کردند. و معتقد بودند که جبر و تفویض نقیض هم نیستند بلکه متضادّ همند. و دو متضادّ اگرچه در یک موضوع جمع نمی شوند ولی می توان هر دو را از موضوع خاصّی برداشت. مثل سیاه و سفید که محال است یک چیز، هم سیاه باشد هم سفید؛ ولی همان چیز می تواند نه سیاه باشد و نه سفید بلکه سبز یا قرمز یا آبی باشد. از اینرو امام صادق علیه السلام فرمودند:«لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِیضَ بَلْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْن. ــــــ نه جبر و نه تفویض بلکه امری بین آن دو» (التوحید للصدوق،ص ۲۰۶)
امّا در اینکه مراد از«امر بین الامرین» چیست؟ سخنهای فراوانی گفته شده و تفاسیر گوناگونی از آن ارائه شده است. از عوامانه ترین تفسیر، که می گوید انسان درصدی مجبور و درصدی مفوّض است، گرفته تا پیچیده ترین تفسیر که بر پایه ی وحدت شخصی وجود استوار بوده از حدّ فهم افراد عادی و غیر آشنا به عرفان نظری خارج است.
در این نوشته تنها به یکی از این تفاسیر ، که نسبتاً ساده تر است ، اشاره می شود.
۱. در این که انسان مختار است شکّی نیست؛ شکّ در مختار بودن انسان شکّ در یکی از بدیهی ترین یافتهای انسانی است. چرا که انسان مختار بودن خود را نه از راه استدلال بلکه با علم حضوری و وجدانی ادراک می کند که خطا در آن راه ندارد.
انسان همانگونه که وجود خود، شادی خود، غم خود، شکّ خود، عقل داشتن خود و امثال این امور را با یافتی درونی می یابد مختار بودن خود را هم به همین گونه ادراک می کند. انسان به وضوح در می یابد که ارتعاش دست یک انسان مبتلا به پارکینسون (لرزش بی اختیاری بدن) تفاوت فاحشی دارد با لرزش دست یک هنرپیشه که نقش یک انسان مبتلا به پارکینسون را بازی می کند. همینطور می فهمد که تفاوت فراوانی است بین کسی که در خواب حرف می زند یا در خواب راه می رود با کسی که در بیداری سخن می گوید یا راه می پوید.
۲. خداوند متعال خالق مطلق و عالم به همه چیز بوده و علم پیشین به همه ی موجودات دارد. لذا او می داند که فلان شخص در فلان زمان، فلان کار را با اختیار خود انجام خواهد داد. برای مثال خدا می داند که ابولهب به اختیار خود کافر خواهد شد.
یعنی خدا به فعل ارادی انسان، با وصف اختیاری بودن آن علم دارد نه بدون آن وصف. چون فرض فعل ارادی بدون وصف اختیاری بودن، مثل فرض چهارضلعی سه گوش است.نکته ی اصلی نیز همین جاست. به دو جمله زیر توجّه فرمایید.
۱) خدا هر شخصی را آفریده و از پیش می داند که فلان شخص در فلان زمان چه کاری را انجام خواهد داد.
۲) خدا هر شخصی را مختار آفریده و از پیش می داند که فلان شخص در فلان زمان چه کاری را با اختیار خود انجام خواهد داد.
جمله اوّل نادرست ، امّا جمله ی دوم صحیح است. انسان از آن جهت که ذاتاً مختار آفریده شده است نمی تواند کار ارادی را بدون اختیار انجام دهد. لذا نمی توان وصف اختیاری بودن را از فعل ارادی او حذف نمود.علم پیشین خدا نیز به کار اختیاری او تعلّق گرفته است نه به کار او صرف نظر از اختیارش. بنابراین ، در علم پیشین خدا، چیزی به نام «ابولهبِ کافر» وجود نداشت؛ لذا چنین چیزی نیز خلق نشده و در عالم هستی وجود ندارد؛ آنچه در علم خدا وجود داشته و دارد « ابولهبِ مختاراً کافر» است ؛ لذا خدا هم «ابولهبِ به اختیار خود کافر» را آفریده است نه «ابولهبِ کافر» را. بنابراین، از علم پیشین خدا نسبت به کار آینده ی انسان جبری لازم نمی آید. خدا می دانست که ابولهب به اختیارش کافر خواهد شد، چنگیزخان مغول با اختیار خود جنایات عظیمی مرتکب خواهد شد؛ لذا ابولهب طبق علم تغییر ناپذیر خدا، به اختیار خود کافر شد و چنگیزخان مغول مطابق علم خدا، همان جنایات را با اختیار خود انجام داد. امّا علم خدا باعث مجبور شدن آنها نشد؛ بلکه بر عکس چون در علم خدا ابولهب با اختیار خود کافر بود و چنگیزخان مغول با اختیار خود جنایتکار بود، پس حتماً باید ابولهب به اختیار خود کافر می شد و چنگیزخان به اختیار خود جنایت می کرد. به عبارت دیگر انسان مجبور است که مختار باشد؛ و این جبر، جبرِ در مقابل اختیار نیست بلکه جبر علّی و معلولی است که بر وجود اختیار تأکید می کند. جبر در مقابل اختیار محال است با اختیار جمع شود ولی این جبر با اختیار جمع می شود. پس انسان مختار است چون در علم خدا مختار بود؛ و اگر کاری می کند به اختیار می کند و اگر جهنّم یا بهشت می رود به اختیار خود می رود.
همچنین خدا خالق فعل انسان است؛ به این معنی که خدا به فعل انسان وجود می دهد؛ امّا مجرای افاضه ی وجود به فعل ارادی انسان وجود خود انسان است که اختیار عین آن است. لذا فعل ارادی او در عین اینکه مخلوق خداست به اختیار خود او نیز هست. خدا به همه ی موجودات به یک صورت افاضه ی وجود می کند مثل نور خورشید که به همه ی اشیاء به یک صورت می تابد.
امّا این فیض وجود، در هر موجودی به تناسب ساختار وجودی آن موجود ظاهر می شود. لذا این فیض، وقتی از راه وجود مختار انسانی گذر کرده به فعل او می رسد به صورت فعل اختیاری آن شخص ظاهر می شود. همانگونه که نور سفید خورشید در گذر از شیشه ی آبی، آبی رنگ و در گذر از شیشه ی قرمز، قرمز رنگ می شود. همانطور که در این مثال حقیقت هر دو نور آبی و قرمز از خورشید است امّا آبی و قرمز بودن آن ناشی از شیشه هاست نه خورشید؛ افعال اختیاری انسان نیز از نظر وجودی، معلول خدا هستند ولی خوب و بد بودن آنها منتسب به خدا نمی شود بلکه ناشی از وجود مختار آدمی است.
بنا بر این ، در عین اینکه خدا خالق مطلق بوده آفریننده همه چیز و از جمله فعل اختیاری انسان است و همچنین علم پیشین به همه ی امور دارد ولی باز انسانها مجبور نیستند بلکه برعکس ، بخاطر خالق و عالم مطلق بودن خدا ، چاره ای جز مختار بودن ندارند. پس آینده ی هر کسی در عین اینکه از پیش تعیین شده و به دست خداست با اختیار خود او ساخته می شود.
۲ـ امّا دنیا جای مقام دادن نیست تا خدا به اندازه ی ظرفیّت اشخاص به آنها مقام دهد.
دنیا جای کسب مقام وجودی است و امتحانات و تکالیف الهی وسائل کسب این مقامات وجودی هستند. لذا هر چه در دنیا به انسانها داده می شود یا از آنان گرفته می شود برای امتحان بوده تکلیفی در پی دارد. و تکلیف خداست که به اندازه ی ظرفیّت افراد است. حتّی نبوّت و امامت و امثال این امور الهی نیز تکالیف الهی هستند برای افرادی که دارای ظرفیّتهای بسیار بالایی هستند.« لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَت . ــــــــــ خداوند هیچ کس را، جز به اندازه ظرفیّتش ، تکلیف نمى کند. (انسان،) هر کار(نیکى) را انجام دهد، براى خود انجام داده؛ و هر کار(بدى) کند، به زیان خود کرده است.»(البقرة:۲۸۶) « لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها . ـــــــ خداوند هیچ کس را جز به مقدار آنچه به او داده تکلیف نمى کند.»(الطلاق:۷)
۳ـ روزی هر کسی وجود او با تمام ملحقات آن است ؛ یعنی روزی هر شخصی آن اموری است که برای رسیدن آن شخص به کمال مطلوبش لازمند. لذا خداوند متعال در روزی دادن به هیچ کس کم نگذاشته ، بلکه به هر کسی آنچه را که برای رسیدن به غایتش لازم بوده داده است.
بر این اساس ، حتّی فقر و مصیبت و مرگ نیز جزء روزی شخص محسوب می شوند ؛ چرا که همین امور نیز انسان را به غایت لایقش می رسانند. استعداد انسانی برخی افراد با فقر شکوفا می شود و استعداد برخی دیگر با ثروت ؛ برخی در امنیّت رشد می کنند و برخی در نا امنی و ... . و تنها خداست که می داند چه چیزی به صلاح بندگانش است. لذا وظیفه ی بنده این است که به حکمت و علم و رحمت خدا اعتماد کامل داشته طبق شرع الهی تکلیف شرعی خود را انجام که یکی از این تکالیف کار کردن است.
« وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَ لکِنْ یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما یَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبیرٌ بَصیرٌ . ــــــــ هر گاه خداوند روزى را براى بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم مى کنند؛ از این رو به مقدارى که مى خواهد(و مصلحت مى داند) نازل مى کند، که همانا او به بندگانش آگاه و بیناست .» (الشورى:۲۷)
« (روزى قارون) با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد، آنها که خواهان زندگى دنیا بودند گفتند:«اى کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم. به راستى که او بهره عظیمى دارد.» (۷۹) اما کسانى که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند:«واى بر شما ثواب الهى براى کسانى که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام مى دهند بهتر است، اما جز صابران آن را دریافت نمى کنند.» (۸۰) سپس ما ، او (قارون) و خانه اش را در زمین فرو بردیم، و گروهى نداشت که او را در برابر عذاب الهى یارى کنند، و خود نیز نمى توانست خویشتن را یارى دهد. (۸۱) و آنها که دیروز آرزو مى کردند بجاى او باشند(هنگامى که این صحنه را دیدند) گفتند:«واى بر ما ، گویى خدا روزى را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش مى دهد یا تنگ مى گیرد. اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو مى برد. اى واى گویى کافران هرگز رستگار نمى شوند.»( سوره القصص)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
ازاینکه شکیبایی بیشتری نسبت ب سوالات نشان میدهید ممنونم ! قبلن با کشیده و اوردنگی و قفایی پاسخ میگرفتم
پرسمان
از مزاح شما متشکریم . در پناه دعاهای امام عصر روحی فداه همیشه شاد ، خندان و پیروز باشید.
میهمان
سلام اون جمله آخر فقط ی مثاله . بخاطر ب کلمه "زندان" شما ۱۰۵ خط توضیح ترسناک دادید ! فقط ۴ خط اول حرفاتون مربوط سوال اصلی بود !!!
پرسمان
همین که شخصی سطر دوم از چهار خط اول را که خوانده و اعتراف نماید جواب در این چهار خط است ، یعنی خیر خودش را تشخیص و عمل نموده است. چون معنی اختیار ، دنبال خیر خود بودن ، عمل به خیر خود نمودن نیز است . در سطر دوم از چهار خط اول هم نوشته : «« درک و نیل به تمام جوانب این مساله دشوار میباشد و نیاز به صرف وقت و همت بالائی دارد . »» جمله آخر یعنی تاریخ قارون و فرو رفتن او و ثروت بیکرانش در زمین ، سرنوشت حتمی ظالمین ، واقعیتی قابل مشاهده و پر تکرار در کل هستی و تطبیق « والعاقبه للمتقین » است.
میهمان
نظر من درمورد این پرسش این است ک : انسان هیچکدام نیست ! زندگی عکس العمل مثبت و سازنده در لحظه حال میباشد ! این سوالات را علوم انسانی و علوم روانشناختی بایستی جواب دهد ! در شرایط مخصوصی مختار ودر بعضی دیگر مجبوریم ! ب عنوان مثال در شرایط فعلی ک گیر افتاده ایم مجبوریم با تمام بدبختیهای موجود زندگی کنیم و اعتراض هم یعنی زندان .
پرسمان
مختار بودن انسان صدر همه عوامل اثر گذار است . محيط يكي از عوامل اثرگذار ميتواند باشد نه اينكه نقش عمده را ايفا نمايد. نقش تعليم و مؤثرتر از محيط است. طبق اصول ديني كه نظام اسلامي بر مبناي آن بنيانگذاري شده است اعتراض و انتقاد به تصميمات اتخاذ شده كاملا آزاد مي باشد و مردم مي توانند بر اساس اصولي همچون امر به معروف ونهي از منكر و يا اصلي با عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و يا اصول ديگر در صورتي كه تصميماتي را مغاير اصول و ارزشهاي ديني ويا به ضرر جامعه تشخيص دادند و يا در مسئولان مربوطه شاهد كم كاري ها و تخلفاتي شدند نسبت به آن اعتراض نمايند ، همچنين اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر حقوق مدني مردم ايران و آزادي هاي مشروع تاكيد دارد جملگي مويد اصل حق اعتراض نسبت به تصميمات و عملكرد مسئولان مي باشد اما در اين ميان لازم است به اين نكته نيز توجه شود كه به منظور جلوگيري از هرج ومرج و نيز ممانعت از سوء استفاده بدخواهان و بالاتر از همه به منظور رسيدن كليه صاحبان حقي كه نسبت به عدم دريافت حق خويش (اعم از حق فردي يا عمومي) به ويژه ناشي از كم كاري مسئولان اعتراض دارند لازم است ضوابطي رعايت شوداز جمله : 1 – رعايت الزامات قانوني 2 – اعتراض در مسير سازندگي و اصلاح باشد و نه با هدف تخريب كه در اين مسير بايد از ابزارهايي بهره جست كه در نهايت باعث سازندگي شود و نه تخريب ، به ويژه از ابزارهايي كه به صورت ناخواسته به تخريب منجر مي شود بايد به شدت پرهيز شود . 3 – پرهيز از هر گونه جار و جنجال كه صرفا باعث مي شود تا سخن و اقدام حقي به جاي كار ساز بودن ، خاصيت و برد خود را از دست داده و به عنوان يك اقدام حاشيه ساز جلوه گر شود . 4 – بيان اعتراض بايد به گونه اي باشد كه در عين حال باعث سوء استفاده دشمنان نشود ، به عنوان مثال در جريان برخي تجمعات كارگري چند سال گذشته شاهد بوديم كه سردستگان تجمعات كه اتفاقا هيچ مشكلي همچون مشكلات كارگران معترض نداشتند با سرويسهاي بيگانه در ارتباط بوده و از طريق راه اندازي اين اعتراضات خوراك تبليغاتي دشمنان نظام اسلامي را فراهم مي كردند كه طبيعتا اين امر مغاير با منافع ملي بوده و به حل مشكلات معترضين نيز كمكي نمي نمود . اما مهم ترين راه هاي بيان اعتراض عبارتند از : 1 – اعتراض مستقيم به فرد خاطي به صورت مستقيم و البته با رعايت الزامات قانوني و اخلاقي مرتبط تذكر زباني . 2 - اعتراض از طريق مراجعه به نهادهاي نظارتي و قانوني در جهت رسيدگي به مشكلات كم كاري مسئولان به ويژه از طريق مكاتبه با مسئولان ، چرا كه در كشور ما هر مقام ، مسئول و حتي كارمندي ، تحت ضوابط خاصي مشغول فعاليت بوده و دستگاه هاي نظارتي مختلفي بر عملكرد هر يك از افراد تحت مجموعه نظام نظارت دارند كه مي توان از طريق آنها و به تناسب مورد ، نسبت به موضوعي خاص اعتراض نمود . 3 – استفاده از ابزارهاي رسانه اي به ويژه مطبوعات ، البته با رعايت شرايط فوق الذكر ، چرا كه رسانه ها همانگونه كه در زمينه انتقال ديدگاه هاي مردم به مسئولان و اصلاح امور نقش مهمي ايفا مي كنند در عين حال بيشترين آسيب ها را در اين زمينه مي توانند به فضاي سالم اعتراض و انتقاد وارد نمايند به ويژه از طريق جار و جنجال هايي كه به جاي سازندگي به تخريب منجر مي شود . 4 – رفتارهاي جمعي اعتراضي كه اين رفتارها در چند شكل مي تواند صورت گيرد مثل برگزاري تجمع اعتراضي با رعايت قوانين برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها و نيز رعايت الزامات اعتراض سازنده و يا اينكه در صورتي كه مردم از عملكرد يك جريان سياسي خاصي كه بخشي از كشور همچون دولت را در اختيار گرفته اند ناراضي باشند با مشاركت فعال در انتخابات بعدي و گزينش فرد و جريان ديگر صداي اعتراضي خود را به صورت مدني و عملي به گوش مسئولان كم كار مي رسانند و ... . شايان ذكر است هر كدام از اين رفتارها اگر چه با لحاظ موازين قانوني رفتارهاي مشروعي مي باشند اما معقول ترين شيوه اين است كه ابتدا از رفتارهايي استفاده شود كه كم هزينه تر و پر فايده تر باشد و در صورت نتيجه بخش نبودن از راه هاي ديگر بهره گرفته شود به عنوان مثال به جاي اينكه از همان اول از شيوه برگزاري تجمعات استفاده شود ، ابتدا از راهكار امر به معروف و نهي از منكر و تذكر زباني به فرد كم كار استفاده شود و سپس از راهكار مكاتبه با مسئولان استفاده شود و همينطور به صورت مرتبه بندي شده از ساير راهكارهاي مشروع حق اعتراض بهره گرفته شود .

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.