مراتب اهل سلوک از منظر امام خمینی ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ - ۱۲ بازدید

امام خمینی در سال ۱۳۱۸ شمسی کتابی کم حجم ولی فنی و پیچیده به نام سرالصلوه به رشته نگارش درآوردند. در طول یکی دو سال متوجه شدند که محتوای کتاب که موجز و به لسان اهل عرفان است به درد خواص و می خورد و برای عوام قابل استفاده نیست و لازم است این نوشتار به صورتی مبسوط و البته شیوا و روان بازنویسی شود. ایشان در سال ۱۳۲۱ شمسی این کار مهم را به سامان رساندند و کتاب آداب الصلوۀ را به رشته تحریر درآوردند. این کتاب که با نام آداب نماز توسط موسسه نشر آثار امام منتشر شده است حاوی نکات معنوی و روحی بسیار ارزنده ای است.
در این کتاب مراتب روحی و مدارج معنوی اهل سلوک را در چهار مرتبه چنین برشمرده اند.
امام خمینی در سال ۱۳۱۸ شمسی کتابی کم حجم ولی فنی و پیچیده به نام سرالصلوه به رشته نگارش درآوردند. در طول یکی دو سال متوجه شدند که محتوای کتاب که موجز و به لسان اهل عرفان است به درد خواص و می خورد و برای عوام قابل استفاده نیست و لازم است این نوشتار به صورتی مبسوط و البته شیوا و روان بازنویسی شود. ایشان در سال ۱۳۲۱ شمسی این کار مهم را به سامان رساندند و کتاب آداب الصلوۀ را به رشته تحریر درآوردند. این کتاب که با نام آداب نماز توسط موسسه نشر آثار امام منتشر شده است حاوی نکات معنوی و روحی بسیار ارزنده ای است.
در این کتاب مراتب روحی و مدارج معنوی اهل سلوک را در چهار مرتبه چنین برشمرده اند.
۱ـ مرتبه اول همان مرتبه علم که همان سلوک علمی و برهان فلسفی است. سالک در این مرحله با مرکب سیر فکری طی طریق کند. البته درست است که این مقام، مقام اول انسانیت است؛ اما وقوع در حجاب علم است و این مقام از حجب غلیظه است که العلم هو حجاب الاکبر. ممکن است قلب انسان به همین مقام قانع شده و سرگرم شود و از منازل دیگر محروم بماند و در حجب برهان و شعب و فروعات منطق بماند.
۲ـ آن چه را که سالک با عقل و با قوت برهان و سلوک علمی ادراک کرده در این مرحله با قلم عقل به صفحه دل بنگارد و حقیقت عبودیت را و عز ربوبیت را به قلب برساند و از قیود و حجب علمیه فارغ گردد. نتیجه مقام دوم حصول ایمان به حقایق است.
۳ـ مقام سوم مقام اطمینان و طمانینه است که مرتبه کامله ایمان است. اولم نومن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی شاهدی بر این مقام است.
۱. مقام چهارم: مقام مشاهده است که تجلیات رحمانی ونور الهی در سر سالک ظهور کند و تجلیات اسمائی و صفاتی به وجود سالک بتابد. نور شهود مراد همین است.
نکته مهم این که هر یک از این مقامات دارای استدراجی خاص است که باعث هلاکت عظیم سالک است(آداب الصلوه ص ۱۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.