معنای مولا ۱۳۹۱/۸/۶

مولی دارای معانی متعددی است , لکن مولایی که بر خداوند و پیامبر و ائمه معصومین اطلاق می شود به معنای سر پرستی و ولایت داشتن است , آنگونه که در قران مجید آمده است که خداوندمی فرماید پیامبر اولی وسزاوارتر است به مومنان نسبت به اموال وجانهایشان , این ولایت وسرپرستی که خداوند بر همگان دارد منافاتی با ولایت پیامبر وائمه معصومین ندارد چون ولایت آنان در طول یکدیگر است ونه در عرض بنا بر این منافاتی با هم ندارد , چنانچه بالفرض در سلسه مراتب فرماندهی یک اداره ویا سازمان ویا یک کشور رئیس جمهور وسسلسله مراتبی که منتهی به یک کارمند میشود همکان میتوانند به یک کارمند دستور دهند وهمگی نوعی سرپرستی بر اودارند د
مولی دارای معانی متعددی است , لکن مولایی که بر خداوند و پیامبر و ائمه معصومین اطلاق می شود به معنای سر پرستی و ولایت داشتن است , آنگونه که در قران مجید آمده است که خداوندمی فرماید پیامبر اولی وسزاوارتر است به مومنان نسبت به اموال وجانهایشان , این ولایت وسرپرستی که خداوند بر همگان دارد منافاتی با ولایت پیامبر وائمه معصومین ندارد چون ولایت آنان در طول یکدیگر است ونه در عرض بنا بر این منافاتی با هم ندارد , چنانچه بالفرض در سلسه مراتب فرماندهی یک اداره ویا سازمان ویا یک کشور رئیس جمهور وسسلسله مراتبی که منتهی به یک کارمند میشود همکان میتوانند به یک کارمند دستور دهند وهمگی نوعی سرپرستی بر اودارند دارند بدون این که این دستورها وسر پرستیها منافاتی با یکدیگر داشته باشد , ویا در نظام ارتش فرمانده کل قوا هم میتواند به یک سرباز دستور وده ها نفر دیگر از ما فوق های وی نیز میتوانند اورا امر ونهی کنند وهمه انها نوعی ریاست وفرماندهی بر او دارند واین ریاستها و فرماندهی ها چون در طول یکدیگر است منافات با هم ندارد .
ولایت خداوند وپیامبر وائمه معصومین نیز این گونه است خداوند ولی مومنان است وبر مومنان ولایت دارد وحق قانون گذاری وامر ونهی دارد پیامبر نیز به عنوان جانشین ونماینده خداوند به نص قران کریم دارای این مقام است وامیر مومنان نیز به نص آشکار پیامبر در روز غدیر که فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه این ولایت وسر پرستی را دارد واین ولایتها هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد وهیچ گونه شرکی را نیز به دنبال ندارد چون ائمه معصومین وپامبر بالاصاله ودر عرض خداوند دارای چنین جایگاهی نیستند و ولایت بالاصاله برای خداوند است لکن ولایت خداوند در در پیامبر وائمه معصومین تجلی یافته است واطلاق مولی بر همه انان صحیح است چنانکه در موارد جزیی تر نیز این گونه است در قران کریم نسبت میراندن وقبض روح به خداوند ملک الموت وملائکه هر سه در آیات مختلف داده شده , میراندن فعل خداوند است که توسط عزراییل وعزرائیل به واسطه کمک کارانش از ملائکه انجام می شود, واطلاق قبض روح بر همه آنان صحیح است هر چند بالاصاله فعل خداوند است وهیچ گونه شرکی را هم به دنبال ندارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۵۵/۱۰۰۱۰۵۷۴۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.