مقاله: دیکتاتوری و دموکراسی جین شارپ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ - ۵۶۴ بازدید

در خصوص جنگ نرم که نظرات مختلفی مطرح و بیان شده و می شود. آقای چین شارپ یه مقاله که ظاهرا ۶ صفحه می باشد را نوشته بود که عنوان آن روشهایی بود برای اینکه اگر می خواهید حاکمیت در کشوری را تغییر دهید، آموزش می دهد. من آن مقاله را می خواهم که راهکارهایی که شامل ۱۲۹ بند بوده است و تأثیراتی زیادی در جهان گذاشت. لطفا راهنمایی کنید. البته دلیل خواستن این مقاله صرفا جهت بینش است.

جین شارپ در پیوست کتاب « از دیکتاتورى تا دموکراسى » {L= (FromDictatorshiptoDemocracy =L} ) ،
198 دستورالعمل براى تحقق نافرمانى مدنى و براندازى نرم بیان مى دارد . این کتاب که بیش از یک دهه قبل به چاپ رسید نسخه پیچیده شده براى کشورهاى مخالف آمریکا محسوب مى شود . وى در این کتاب با تأسى از نظریه هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسى سعى کرده کشورهاى مخالف با لیبرال دموکراسى را دیکتاتور معرفى کرده و روش هاى متنوعى براى مقابله با این کشورها تا حصول دموکراسى منحط مدنظر غرب پیشنهاد دهد .
روش هاى اقدام غیر خشونت آمیز
روش هاى اعتراض و استدلال غیر خشونت آمیز
اعلام بیانیه هاى رسمى :
? 1 سخنرانى هاى عمومى
? 2 نامه هاى اعلام مخالفت یا اعلام حمایت
? 3 بیانیه هاى سازما نها و موسسات
? 4 بیانیه هاى امضا شده گروهى
? 5 اعلامیه هاى کیفرخواست ( دادخواست )
? 6 تهیه طومارهاى امضاء شده گروهى و همگانى
ایجاد ارتباط با مخاطبین گسترده تر :
? 7 استفاده از شعارها ، کاریکاتورها و نمادها
? 8 پرچم ها ، پوسترها و ارتباطات بصرى
? 9 جزوه ها ، رسال ههاى چاپى و کتا بها
10 ? روزنامه ها و مجله ها
11 ? نوارهاى صوتى ، رادیو و تلویزیون
12 ? آسمان نویسى 19 ، زمین نویسى [ و دیوار نویسى ]
اقدامات گروهى :
13 ? اعزام هیات هاى نمایندگى
14 ? اعطاى جایزه هاى غیرواقعى و ظاهرى
15 ? انجام لاب یهاى 20 گروهى
16 ? تشویق کارگران و کارمندان به اعتصاب و دست کشیدن از کار
17 ? انجام انتخابات غیرواقعى و ظاهرى
اقدامات گروهى نمادین
18 ? استفاده از پرچم ها و رنگهاى نمادین
19 ? پوشش هاى نمادین
? 20 اجراى نماز و دعا
21 ? حمل اشیاء نمادین
22 ? درآوردن لباس و لخت شدن به نشانه اعتراض
23 ? تخریب اموال شخصى [ و نه عمومى ]
24 ? استفاده از نورهاى نمادین
25 ? نمایش تصاویر افراد و شخصى تها
26 ? استفاده از شکل کهاى نقاشى شده [ افراد و شخصیت ها ] به نشانه اعتراض
27 ? استفاده از علامت ها و نا مهاى جدید
28 ? ایجاد صداهاى نمادین
29 ? اعلام نیازها و درخواس تهاى عمومى نمادین
30 ? انجام ادا و اطوار گستاخانه ( براى جلب توجه افراد )
اعمال فشار بر روى افراد :
31 ? بازخواست از شخصیت ها و ماموران
32 ? تمسخر و اهانت به شخصیتها
33 ? ملاقات و مذاکره با مسوولان
34 ? تعقیب و مراقبت مسوولان
اجراى تئاتر و موسیقى :
35 ? استفاده از میان پرده هاى طنز و تمسخر آمیز
36 ? اجراى تئاتر و موسیقى
37 ? آواز خوانى ( سرود خوانى )
راهپیمایى و تظاهرات مردمى :
38 ? انجام تظاهرات همگانى
39 ? رژه هاى منظم مردمى
40 ? راهپیمایى و تظاهرات مذهبى
41 ? انجام سفرهاى زیارتى
42 ? تظاهرات خودرویى
تشییع جنازه :
43 ? انجام مراسم سوگوارى سیاسى
44 ? تشییع جناز ههاى غیرواقعى و ظاهرى
45 ? تشییع جناز ههاى همراه با تظاهرات
46 ? تجمع و تظاهرات در مح لهاى خاکسپارى افراد و شخصیتها
اجتماعات عمومى :
47 ? اجتماعات اعتراضى یا حمایتى
48 ? تظاهرات اعتراضى
49 ? استفاده از تظاهرات غیرمستقیم با استفاده از رن گها ، نمادها و اشکال متنوع
50 ? آموزش هاى درو نگروهى [ به منظور افزایش آگاه یهاى سیاسى ? اجتماعى ]
خوددارى و انکار :
51 ? دست کشیدن و خوددارى از کار
52 ? سکوت
53 ? انکار و نفى شخصى تهاى شناخته شده
54 ? کنار گذاشتن افراد و شخصیتها [ ى سیاسى ? اجتماعى ]
روش هاى عدم همکارى اجتماعى
طرد افراد و انزواى افراد و شخصى تها
55 ? تحریم اجتماعى عمومى
56 ? تجریم اجتماعى گزینشى
{L= 57Lysistraticnonaction =L} ?
58 ? طرد و تکفیر شخصى تها
59 ? تحریم
عدم همکارى با روندهاى اجتماعى ، رسوم و نهادها
60 ? تعلیق فعالى تهاى اجتماعى و ورزشى
61 ? تحریم امور اجتماعى
62 ? اعتصاب ها دانشجویى
63 ? نافرمانى اجتماعى
64 ? کناره گیرى از موسسات اجتماعى
کناره گیرى از نظام اجتماعى
65 ? در خانه ماندن
66 ? عدم همکارى شخصى بطور کلى
67 ? گریز از کار کارگران
68 ? تحصن
69 ? مخفى شدن دسته جعمى
70 ? مهاجرت اعتراضى ( هجرت )
روش هاى عدم همکارى اقتصادى
تحریم هاى اقتصادى
اقدام از سوى مصر فکنندگان
71 ? تحریم از سوى مصر فکنندگان
72 ? عدم مصرف کالاهاى تحریم شده
73 ? سیاست ریاضت ( اقتصادى )
74 ? خوددارى از اجاره دادن ( مکان ها ، تجهیزات ، ابزارآلات ، وسایل و . . . )
75 ? خوددارى از اجاره کردن ( مکان ها ، تجهیزات ، ابزارآلات و وسایل دولتى )
76 ? تحریم ملى مصر فکنندگان ( کالا ، خدمت ، . . . )
77 ? تحریم بین المللى مصر فکنندگان
اقدام از سوى کارگران و تولید کنندگان
78 ? تحریم از سوى کارگران
79 ? تحریم از سوى تولید کنندگان
اقدام از سوى واسطه ها
80 ? تحریم از سوى تدارک کنندگان کالاها و کارپردازان
اقدام از سوى مالکین و مدیران :
81 ? تحریم از سوى تجار و بازرگانان
82 ? خوددارى از تحویل یا فروش کالاها
83 ? تعطیل کارخانجات از سوى کارفرمایان
84 ? خوددارى از کمکهاى صنعتى
85 - از سوى تجار « اعتصاب سراسرى »
اقدام از سوى صاحبان منابع مالى
86 ? بیرون کشیدن سپرد ههاى بانکى
87 ? خوددارى از پرداخت هزنى هها ، دستمزدها ، بده یها و مالیات ها
88 ? امتناع از بازپرداخت وام یا بهر ه آن
89 ? قطع وا مها و اعتبارات مالى
90 ? خوددارى از خرج درآمدها
91 ? امتناع از دریافت پول ها و کم کهاى دولتى
اقدام از سوى دولتها :
92 ? تحریم داخلى
93 ? تهیه فهرست سیاه بازرگانان
94 ? تحریم فروشندگان بى نالمللى
95 ? تحریم خریداران بى نالمللى
96 ? تحریم تجارت بى نالمللى
روش هاى عدم همکارى اقتصادى
اعتصاب
اعتصاب هاى نمادین
97 ? اعتصاب کوتاه مدت اعتراضى
98 ? اعتصاب یکباره ( برق آسا و بدون اطلاع قبلى )
اعتصاب هاى کشاورزى
99 ? اعتصاب کشاورزان
100 ? اعتصاب کارگران مزرعه
اعتصاب از سوى گروه هاى خاص :
101 ? خوددارى از انجام کارهاى طاقت فرسا ( تحت فشار )
102 ? اعتصاب زندانیان
103 ? اعتصاب پیشه وران
104 ? اعتصاب کارشناسان و متخصصین
اعتصاب هاى صنعتى عمومى
105 ? اعتصاب تشکیلاتى ( سازمان یافته )
106 ? اعتصاب صنعتى
107 ? اعتصاب براى ابراز همدردى با سایر گرو ههاى اعتصاب کننده
اعتصاب ها محدود
108 ? اعتصاب همراه با اعلام هد فها و خواست ههاى خاص
109 ? اعتصاب همه گیر و گسترده
110 ? اعتصاب ُ کندکارى
111 ? اعتصاب خواهان اعمال قانون کار ( کارگرى یا کارمندى )
112 ? تظاهر به بیمارى
113 ? اعتصاب همراه با طریق استعفا
114 ? اعتصاب محدود ( در برابر اعتصاب نامحدود )
115 ? اعتصاب گزینشى
اعتصاب هاى چند صنعتى ( چند بعدى )
116 ? اعتصاب عمومى و سرتاسرى سازمان یافته
117 ? اعتصاب کلى ( غیرسازمانى یافته )
ترکیب اعتصا بها و تعطیل یهاى اقتصادى
( 118 ? اعتصاب عمومى سرتاسرى ( هارتال 119
22 ? تعطیل کردن موقت فعالى تهاى اقتصادى
شیوه هاى عدم همکارى سیاسى
نفى مشروعیت
120 ? خوددارى یا بازپ سگیرى بیعت سیاسى ( با رهبران سیاسى جامعه )
121 ? خوددارى از اعلام حمایت عمومى ( از دستورات و مشروعیت حکومت )
122 ? انتشار متون چاپى و انجام سخنران یهاى مبتنى بر تشویق مفاومت ( مردم در برابر حکومت )
عدم همکارى شهروندان حکومت
123 ? تحریم عناصر و بدن ههاى قانونگذارى
124 - ? تحریم انتخابات
125 ? تحریم مسوولى تها و مشاغل دولتى
126 ? تحریم ادار هها ، موسس هها و سایر عناصر دولتى
127 ? خروج از مدرس ههاى آموزشى دولتى
128 ? تحریم سازمان هاى تحت پوشش و حمایت دولت
129 ? خوددارى از کمک به ماموران و کارگزاران اجرایى [ دولت ]
130 ? جابجایى علائم و مکا ننماهاى شخصى
131 ? خوددارى از قبول ( و همکارى با ) ماموران انتصابى [ دولت ]
132 ? خوددارى از انحلال سازما نها و موسس ههاى موجود
گزینه هاى نوع اطاعت شهروندان
133 ? ابراز عدم تمایل ( بى میلى ) و پذیرش کند ( با تاخیر )
134 ? نافرمانى در زمان نبود نظارت مستقیم
135 ? نافرمانى همگانى
136 ? نافرمانى پنهان ( غیر آشکار )
137 ? خوددارى از شرکت در یک تجمع یا اجلاس به منظور انشقاق
138 ? تحصن
139 ? عدم همکارى به هنگام خدمت اجبارى ( تحت فشار ) و تبعید
140 ? مخفى شدن ، فرار کردن و استفاده از هویت هاى جعلى
« غیر مشروع » 141 ? نافرمانى مدنى در برابر قوانین
اقدام از سوى کارمندان دولت
142 ? خوددارى گزینشى در مورد کمک به تحقق هد فهاى دولتى
143 ? مسدود کردن خطوط فرما ندهى و انتقال اطلاعات
144 ? به تعویق انداختن و ایجاد مانع در کارها
145 ? عدم همکارى هاى ادارى و اجرایى عمومى
146 ? عدم همکارى قضایى
147 ? عدم کارایى آگاهانه و نیز عد مهمکارى با عناصر و کارگزاران اجرایى
148 ? تمرد و شورش
اقدامات دولت در سطح داخلى
149 ? طفره رفتن و تاخیرهاى شب ه قانونى
150 ? عدم همکارى با واحدهاى متشکل دولتى
اقدامات دولت در سطح بى نالمللى
151 ? انجام تغییرات در کادر دیپلماتیک و سایر نمایندگ یها [ ى سیاسى و اقتصادى ]
152 ? تاخیر انداختن و لغو اقدامات و رخدادهاى دیپلماتیک
153 ? خوددارى از شناسایى دیپلماتیک [ کشورها ، نهادها و . . . ]
154 ? قطع روابط دیپلماتیک
155 ? لغو عضویت در سازمان هاى بى نالمللى
156 ? خوددارى از عضویت در نهادهاى بى نالمللى
157 ? اخراج [ یک عضو ] از سازمان هاى بى نالمللى
روش هاى تهاجم غیرخشونت آمیز
تهاجم روانى
158 ? سخن گفتن و ابراز نظر شخصى و ب یپرده و صریح در برابر دیگران
159 ? روزه گرفتن
الف ) روزه فشار اخلاقى ( روزه سیاسى )
ب ) اعتصاب غذا
ج ) روزه مقاومت منفى ( ساتیاگراها )
160 ? محکمه نمایشى
161 ? تحمل مصیبت و آزاد غیرخشونت آمیز ( نظیر خود را به زنجیر کشیدن ، چسب بر دهان زدن ، دوختن دهان و . . )
تهاجم فیزیکى
162 ? تحصن نشسته ( بست نشستن )
163 ? تحصن ایستاده
164 ? ابراز اعتراض سواره ( با استفاده از اتوموبیل ، دوچرخه ، اسب ، . . . )
165 ? هجوم آوردن به سوى افراد و شخصى تها
166 ? خرد کردن اعصاب ( با رو شهاى گوناگون )
167 ? اجراى دعا و نیایش براى تحقق اهداف
168 ? حملات غیر خشونت آمیز
169 ? پرتاب هاى غیر خشونت آمیز ( نظیر تخ ممرغ ، گوجه فرنگى ، . . . )
170 ? تهاجم و پیشروى فیزیکى غیر خشونت آمیز
171 ? تولید صداهاى غیر خشونت آمیز ( همچون سوت ، هو کردن و . . . )
172 ? کارشکنى و اختلال غیر خشون ت آمیز در روند جلسات گوناگون ( سخنرانى ها ، پارلمان ها ، . . . ) و ازرسمیت انداختن آ نها
173 ? اشغال غیر خشونت آمیز ( مکان هاى عمومى و دولتى ، وزار تخانه ها ، سفار تخانه ها و . . . )
تهاجم اجتماعى
174 ? ایجاد الگوهاى جدید اجتماعى
175 ? ترتیب استفاده بیش از حد مجاز و ظرفیت از تجهیزات و امکانات موجود براى مختل کردن عملکرد آن ها
176 ? استفاده از روش سکوت و ب یاعتنایى ( نسبت به وقایع )
177 ? صحبت و اظهار نظر فعال در مورد مسائل سیاسى و اجتماعى
178 ? نمایش هاى چریکى
179 ? ایجاد نهادهاى اجتماعى جایگزین
180 ? ایجاد سیست مهاى ارتباطى جایگزین
تهاجم اقتصادى
181 ? اعتصاب تمدیدى ( از نظر مدت )
182 ? اعتصاب نشسته ( در محل کار )
183 ? تصرف غیر خشونت آمیز یک زمى ن
184 ? ایجاد را هبندان در خیابان و جاده ها
185 ? جعل و تقلب با انگیز ههاى سیاسى
186 ? جلوگیرى و محدود کردن معاملات اقتصادى
187 ? تصرف دارایى ها
188 ? دامپینگ [ فروختن یک کالا به میزان زیاد با قیمت کمتر از حد معمول ( براى رقابت با یک شخص یا نهاد ) ]
189 ? حمایت گزینشى ( از یک کالا یا خدمت )
190 ? انتخاب بازارهاى جایگزین
191 ? انتخاب وسایل نقلیه جایگزین [ براى وسایل نقلیه عمومى و دولتى ]
192 ? انتخاب نهادهاى اقتصادى جایگزین
تهاجم سیاسى
193 ? ترتیب استفاده بیش از توان و ظرفیت سازما نهاى ادارى موجود
194 ? افشار هویت ماموران و سازمان هاى مخفى ( اطلاعاتى )
195 ? تلاش براى زندانى شدن ( به وسیله دولت )
« خنثى » 196 ? نافرمانى مدنى در برابر قوانین
197 ? انجام یک اقدام بدون همکار و همدست
198 ? ایجاد حاکمیت دوگانه و دولت موازى
( منبع {L= :http://www.asr-entezar.ir/archives/ =L} 2163 )
همچنین . ک {L= :http://www.rasekhoon.net/news/show-xpsa. =L} 56197

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.