مقامات و احوال ۱۳۹۳/۶/۲۴ - ۲۰ بازدید

براى «مقام» و «احوال» تعاریف گوناگونى در کتاب هاى اهل عرفان مطرح شده است «۱». به طور کلى فرق «احوال» با «مقامات» در رسوخ و عدم آن است.
اگر امرى در سالک وجود داشته ولى غیر ثابت باشد، به آن حال گویند و اگر راسخ و ثابت باشد «مقام» گویند.
بنابر تعریف دیگر مى توان گفت: منازل و مراحلى را که عارف و صوفى براى رسیدن به مقصود در طریقت- از خلوت و ذکر قلبى و توجه به باطن و مداومت فکر به منظور حصول انصراف از محسوسات و چله نشینى و ورود در حلقه ذکر و نیاز و امثال آن از عبادات و مجاهدات و ریاضت ها- طى مى کند، «مقام» نامند.
براى «مقام» و «احوال» تعاریف گوناگونى در کتاب هاى اهل عرفان مطرح شده است «۱». به طور کلى فرق «احوال» با «مقامات» در رسوخ و عدم آن است.
اگر امرى در سالک وجود داشته ولى غیر ثابت باشد، به آن حال گویند و اگر راسخ و ثابت باشد «مقام» گویند.
بنابر تعریف دیگر مى توان گفت: منازل و مراحلى را که عارف و صوفى براى رسیدن به مقصود در طریقت- از خلوت و ذکر قلبى و توجه به باطن و مداومت فکر به منظور حصول انصراف از محسوسات و چله نشینى و ورود در حلقه ذکر و نیاز و امثال آن از عبادات و مجاهدات و ریاضت ها- طى مى کند، «مقام» نامند.
امّا «احوال» ثمره عمل است و از فضل خداوند متعال و لطف وى به دل بنده بى تعلق و مجاهدت و کوشش او ناشى مى شود.
«احوال» موهبتى است الهى که بر اثر کسب مقامات به سالک عنایت و تفضّل مى شود. «۲» البته آنچه در نزد عارف مهم تر است، مقام مى باشد، نه حال؛
چنان که مولوى نیز در ابیات زیر به آن اشاره کرده است:
حال چون جلوه ست زآن زیبا عروس وین مقام آن خلوت آمد با عروس
جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز وقت خلوت نیست جز شاه عزیز
جلوه کردن خاص و عامان را عروس خلوت اندر شاه باشد با عروس
هست بسیار اهل حال از صوفیان نادر است اهل مقام اندر میان «۱»

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.