مکروهات حائض ۱۳۹۰/۹/۲۹ - ۱۴۹۳ بازدید

کارهاى زیر بر زن حائض مکروه است:<BR> ۱. خواندن قرآن؛<BR> ۲. همراه داشتن قرآن؛<BR> ۳. دست زدن به حاشیه و مابین خطهاى قرآن؛<BR> ۴. خضاب کردن به حنا و مانند آن V} العروة الوثقى، ج ۱، احکام الحائض، م ۴۲ و توضیح المسائل مراجع، ج ۱، م ۴۷۷.{V.<BR> T} تبصره . {Tکراهت در انجام عبادات (مانند خواندن قرآن) براى زن حائض به این معنا نیست که ترک آن بهتر است؛ بلکه انجام آن شایسته است؛ ولى ثواب کمى دارد. آرى کراهت در غیر عبادات، ملازم با برترى ترک آن است. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۱۳۰/۵۰۰۰۳۲)

کارهاى زیر بر زن حائض مکروه است:<BR> ۱. خواندن قرآن؛<BR> ۲. همراه داشتن قرآن؛<BR> ۳. دست زدن به حاشیه و مابین خطهاى قرآن؛<BR> ۴. خضاب کردن به حنا و مانند آن العروة الوثقى، ج ۱، احکام الحائض، م ۴۲ و توضیح المسائل مراجع، ج ۱، م ۴۷۷..<BR>

تبصره .

کراهت در انجام عبادات (مانند خواندن قرآن) براى زن حائض به این معنا نیست که ترک آن بهتر است؛ بلکه انجام آن شایسته است؛ ولى ثواب کمى دارد. آرى کراهت در غیر عبادات، ملازم با برترى ترک آن است. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: ۱۳۰/۵۰۰۰۳۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.