نسخه آزمایشی

موسیقى در عزادارى ۱۳۹۷/۶/۳۰ - ۲۳۰۶ بازدید

استفاده از آلات لهو و موسیقى در مراسم عزادارى چه حکمى دارد؟
همه مراجع عظام تقلید(به جز بهجت و صافى): اگر از آلاتى است که به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جایز نیست ولى اگر از آلات مشترک باشد استفاده از آن به منظور مشروع اشکال ندارد. تفاوتى بین مراسم عزادارى و جشن در حکم موسیقى نیست.V}امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرم س‏۳۰؛ خامنه‏اى، اجوبة س‏۱۱۶۴؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س‏۹۹۲؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱ س ۵۲۴ و ۵۲۵ و ج ۲، س ۷۰۷ و ۷۱۰؛ تبریزى، استفتاءات، س ۱۰۵۴ و ۱۰۶۵ و صراط النجاة، ج ۱، س ۱۰۰۵، دفتر: سیستانى، وحید و نورى.{V
استفاده از آلات لهو و موسیقى در مراسم عزادارى چه حکمى دارد؟
همه مراجع عظام تقلید(به جز بهجت و صافى): اگر از آلاتى است که به لهو و حرام اختصاص دارد. نواختن آن (در هر حال) جایز نیست ولى اگر از آلات مشترک باشد استفاده از آن به منظور مشروع اشکال ندارد. تفاوتى بین مراسم عزادارى و جشن در حکم موسیقى نیست.امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرم س‏۳۰؛ خامنه‏اى، اجوبة س‏۱۱۶۴؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س‏۹۹۲؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱ س ۵۲۴ و ۵۲۵ و ج ۲، س ۷۰۷ و ۷۱۰؛ تبریزى، استفتاءات، س ۱۰۵۴ و ۱۰۶۵ و صراط النجاة، ج ۱، س ۱۰۰۵، دفتر: سیستانى، وحید و نورى.
آیات عظام بهجت و صافى: به طور کلى نواختن با آلات موسیقى (آلات لهو) در هر حال حرام است. تفاوتى بین مراسم عزادارى و جشن در حکم موسیقى نیست.بهجت، توضیح المسائل، متفرقه م ۲۰ٰ ؛ صافى، جامع‏المکارم، ج ۱ س ۱۰۰۳ و ۱۰۱۵ و ۱۰۱۸.

آیا نواختن شیپور، نى و فلوت در تعزیه اشکال دارد؟
آیات عظام امام، خامنه‏اى و فاضل: نواختن آلات موسیقى به صورت «مطرب» و «لهوى» و مناسب مجالس گناه و خوش‏گذرانى، حرام است.امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۴۵؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۱۶۱؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۹۸۸ و ۲۱۷۶.
آیات عظام مکارم، سیستانى، تبریزى، نورى و وحید: نواختن آلات موسیقى به صورت «لهوى» و مناسب مجالس گناه و خوش‏گذرانى، حرام است.مکارم، استفتاءات، ج‏۱، س ۵۱۶ و ۵۲۱؛ نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۵۷۱؛ تبریزى، استفتاءات، س ۲۰۱۹؛ سیستانى sistani.org، موسیقى، س ۲۴؛ دفتر: وحید.
آیات عظام صافى و بهجت: آرى، در هر حال اشکال دارد.صافى، توضیح المسائل، م ۲۸۳۳ و دفتر: بهجت. تبصره. بنابر نظر مراجع [به جز صافى و بهجت‏] تفاوتى میان مراسم جشن و عزادارى نیست؛ لذا اگر نواختن به صورت لهوى باشد حرام است، اما اگر به صورت غیرلهوى باشد اشکال ندارد.

استفاده از طبل و سنج در مراسم عزادارى و غیر آن چه حکمى دارد؟
همه مراجع عظام تقلید (به جز صافى و بهجت): اگر به نحو متعارف و غیرلهوى نواخته شود، اشکال ندارد.امام، استفتاءات، ج ۲، مکاسب محرمه، س ۲۷ و ۳۶؛ خامنه‏اى، اجوبة استفتاءات، س ۱۴۴۱؛ مکارم، استفتاءات، ج ۱، س ۵۱۶؛ نورى، استفتاءات، ج ۲، س ۶۰۴ و ۵۹۶ و ج ۱، س ۴۴۸؛ تبریزى، استفتاءات، س ۲۰۰۹ و صراط النجاة، ج ۶، س ۱۴۷۷؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۲۱۷۴.
آیات عظام صافى و بهجت: استفاده از آن اشکال دارد.صافى، جامع‏الاحکام، ج ۱، س ۱۶۰۲ و توضیح‏المسائل، م ۲۸۳۳؛ دفتر: بهجت.
تبصره: هر چند در کلام برخى از مراجع جواز استفاده از ابزارهاى یاد شده مقید به «غیرلهوى» نشده، ولى تردیدى نیست که عبارت مطلق، منظورشان نیست و با استفاده از مسائل دیگر، قید به «غیرلهوى» به دست مى‏آید.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.