نظام علت و معلول و جهان غیب ۱۳۹۰/۹/۱۶ - ۲۲ بازدید

۱- قاعده علیت، اصلى فلسفى، فراتجربى، پیشینى(Apriori) و عقلى محض است؛ ۲- قاعده علیت و همه قواعد عقلی عام و فراگیر هستند و استثنایی ندارند . بنابراین نظام علیت همه هستی را پوشش می دهد. ۳. جهان شهادت عالم ماده را گویند که قابل مشاهده و ادراک حسی است و عالم غیب عوالم فرامادی را می گویند که قابل مشاهده و ادراک حس ظاهری نیست. . براى آگاهى بیشتر ر.ک: ۱- پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیک(علت و معلول)،محمد تقى مصباح یزدى. ۲- اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۳ مقاله نهم (علت و معلول)،علامه طباطبائى شهید مطهرى. ۳- آموزش فلسفه، ج ۲،محمد تقى مصباح یزدى. ۴- فلسفه ما،شهید آیت اللَّه صدر.
۱- قاعده علیت، اصلى فلسفى، فراتجربى، پیشینى(Apriori) و عقلى محض است؛ ۲- قاعده علیت و همه قواعد عقلی عام و فراگیر هستند و استثنایی ندارند . بنابراین نظام علیت همه هستی را پوشش می دهد. ۳. جهان شهادت عالم ماده را گویند که قابل مشاهده و ادراک حسی است و عالم غیب عوالم فرامادی را می گویند که قابل مشاهده و ادراک حس ظاهری نیست. . براى آگاهى بیشتر ر.ک: ۱- پاسدارى از سنگرهاى ایدئولوژیک(علت و معلول)،محمد تقى مصباح یزدى. ۲- اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج ۳ مقاله نهم (علت و معلول)،علامه طباطبائى شهید مطهرى. ۳- آموزش فلسفه، ج ۲،محمد تقى مصباح یزدى. ۴- فلسفه ما،شهید آیت اللَّه صدر. ۵- هستى شناسى، بخش دوم، ص ۹۹ - ۲۴۱،مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.