نسخه آزمایشی

نگاه حرام ۱۳۹۷/۶/۱۹ - ۴۶ بازدید

سلام.حدمجازنگاه کردن به نامحرم تاچقدراست؟
نگاه عمدی وخیره جایز نیست ،نگاه اول وتصادفی اشکال ندارد.نگاه بدون قصد لذت به گردی صورت بدون آرایش وبدون خوف مفسده اشکال ندارد.

نظرات

نظر بدهید