نیم نگاهی به زندگانی امام(ره) ۱۳۸۸/۳/۱۵ - ۴۸۶۶ بازدید

نیم نگاهی به زندگانی امام(ره)

 

&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;(&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;) &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸; &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.

-
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۶۹; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷; &#۱۵۸۷;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۱;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۷۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.»

-
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۹; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;... &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;».

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; (&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;) &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۹۲; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;) &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;
&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۹۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.»

-
&#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;: &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;».

-

&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۱; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۶۲;
&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۵;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;
&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۰;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۷۰;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۱;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۶۲;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۷۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;.

-

&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;(&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۰;) &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;:
&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۶۷; &#۱۶۰۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;(&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۰;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;(&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۰;) &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.

-

&#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۹;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;
&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;: &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۱;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۲;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; ۴۲ &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;: &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;... &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;. &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;.

-

&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-
&#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵; &#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-

&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۱۰;&#۱۷۰۵; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۷۰;&#۱۷۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۶۲; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.

-
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;
&#۱۷۱۱;&#۱۶۷۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;:
&#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;.
 


&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;:

- &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;
&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;(&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;)&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱.

- &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;(&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;)&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.