هدف از خلقت جن ۱۳۹۱/۷/۲۴ - ۸۹ بازدید

ابتدا مناسب است اطلاعاتی از جن مطرح گردد:
در عالم هستى برخى از موجودات غیرمحسوس اند و به حواس طبیعى و عادى قابل درک نیستند. یکى از این موجودات جن است. جن که در اصل معنا مفهوم «پوشیدگى» دارد، از چشم انسان پوشیده است. قرآن وجود این موجود را تصدیق کرده و سوره اى به نام «جن» نیز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از این موجود به «جان» نیز یاد مى شود (الرحمن، آیه ۳۹ و حجر، آیه ۲۷).
ماهیت و حقیقت این موجودات چندان براى ما روشن نیست ولى از پاره اى آیات و روایات مى توان به برخى از مشخصات این موجود دست یافت، از جمله:
۱- از آتش آفریده شده و خلق آن پیش از خلق انسان است (حجر، آیه ۲۷ - الرحمن، آیه ۱۵).
ابتدا مناسب است اطلاعاتی از جن مطرح گردد:
در عالم هستى برخى از موجودات غیرمحسوس اند و به حواس طبیعى و عادى قابل درک نیستند. یکى از این موجودات جن است. جن که در اصل معنا مفهوم «پوشیدگى» دارد، از چشم انسان پوشیده است. قرآن وجود این موجود را تصدیق کرده و سوره اى به نام «جن» نیز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از این موجود به «جان» نیز یاد مى شود (الرحمن، آیه ۳۹ و حجر، آیه ۲۷).
ماهیت و حقیقت این موجودات چندان براى ما روشن نیست ولى از پاره اى آیات و روایات مى توان به برخى از مشخصات این موجود دست یافت، از جمله:
۱- از آتش آفریده شده و خلق آن پیش از خلق انسان است (حجر، آیه ۲۷ - الرحمن، آیه ۱۵).
۲- جن نیز مانند انسان مکلف و مسؤول است (ذاریات، آیه ۵۶).
۳- دسته اى از آنها مؤمن و گروهى کافر، عده اى از آنها نیک کردار و برخى از آنها زشت کردارند (جن، آیات ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ - احقاف، آیه۳۱).
۴- بعضى از آنها مرد و مذکر و پاره اى دیگر زن و مؤنث هستند و تولید نسل نیز مى کنند (جن، آیه ۶).
۵- آنها زندگى مى کنند و مى میرند (احقاف، آیه ۱۸). (نگا: المیزان، علامه سید محمد حسین طباطبایى، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ پنجم۱۳۷۱، ج ۲۰، ص ۴۱).
۶- داراى شعور و اراده اند و مى توانند با سرعت حرکت کنند. مانند قصه حضرت سلیمان و تخت بلقیس - ملکه سبا - (نمل، آیه ۳۹ -۳۸).
۷- مسخّر انسان مى گردند. البته در این رابطه تنها در قرآن به قضیه حضرت سلیمان اشاره شده است که علاوه بر پرندگان، وحوش و انسان ها،جن ها نیز در اختیار و به فرمان حضرت سلیمان بودند (نگا: نمل آیات ۱۷ تا ۳۹ - سبأ، آیه ۱۴ - ۱۲ - انبیاء، آیه ۸۲).
۸- در روایات آمده است که جن مؤمن براى پیامبران و امامان، مسخر مى شوند و خدمت مى کنند و کسانى که به اذن الهى ولایتى دارند نیزمى توانند جنیان کافر را تحت فرمان خویش درآورند، (نگا: مصباح یزدى، محمد تقى، معارف قرآن، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، قم، چاپ دوم ۱۳۷۸ - ص ۳۱۲ - ۳۱۳).
۹- از پاره اى آیات قرآنى و روایات معلوم مى شود که جنیان به پیامبر خدا(ص) ایمان آورده اند (جن، آیه ۱ - احقاف، آیه ۳۲ - ۲۹).
اما این که جن در کجاى زمین قرار دارد؟ به طور واضح و مشخص مطرح نشده است هر چند برخى از روایات به اماکنى که جنیان در آنجا حضور بیشترى دارند اشاره شده است. آنچه که مسلم است جن نیز مانند انسان موجودى است جسمانى با این تفاوت که انسان از خاک و جن از آتش است. این تعبیر بیانگر قابلیت های ویژه جن به دلیل لطافت خاص جنس آنها می باشد ولی انسان به دلیل آگاهی و شعورش از جن برتر است. طبعا همان طور که انسان داراى روح است جن نیز روح دارد و از آنجا که میان روح و بدن رابطه اى نزدیک وجود دارد، مى توان تصور کرد که - چنان که برخى از انسان ها با ریاضت واجد شرایط سیر روحى در عوالم دیگر مى شوند - براى جن نیز در شرایط خاص روحى این امکان هست که روح آنها گاهى با عالم بالا تماس حاصل کند اما به هر روى مکان اصلى آنها همین زمین است و حتى تماس با عالم بالا نیز طبق برخى آیات قرآن پس از تولد حضرت رسول(ص) براى آنها ممنوع شده است (نگا: معارف قرآن، ص۳۱۱ - ۳۰۹).
البته برخى از روایات به اماکن خاصى اشاره کرده اند که جن در آنجا حضور بیشترى دارد و گویا مانند موطن اصلى آنها تلقى مى شود، بیابان ها، مناطق خلوت، مکان هاى نجس، حمام، دستشویى، محل دفن مردگان و مانند آن... در این باب اگر با زبان عربى آشنایى داشته باشید کتاب هاى ذیل خواندنى است:
۱- الجن فى الکتاب والسنه، اعداد ولى زاربن شاه زالدین، دارالبشائر الاسلامیه، بیروت، چاپ اول ۱۹۹۶ م ، ص ۹۴ - ۸۸ و بقیه کتاب در مورد مختصات و ماهیت جن.
۲- الجن فى القرآن والسنه، عبدالامیر على مهنّا، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، ۱۹۹۲م ، ص ۳۳ - ۳۱ و بقیه مباحث هم خواندنى است.
۳- الجن بین الاشارات القرآنیة وعلم الفیزیاء، عبدالرحمن محمد الرفاعى، مکتبه مربوسى الصغیر، چاپ اول ۱۹۹۷م
۴- جن و شیطان، علیرضا رجالى تهران، نشر نبوغ، (منبع فارسى).
با توجه به توضیحات بالا جن موجودی مادی است که دارای اراده و اختیار بوده ولی در عین حال از جهت آگاهی و شعور از انسان پایین تر می باشد. اگر حکمت خلقت خصوص جن برای ما پوشیده باشد می توان به طور کلی گفت: خلقت عالم مادی (و غیر مادی) جود و بخشش الهی است که خدایی خدا چنین اقتضایی دارد. خدای تعالی عالم مادی را با نظام خاصی خلق کرده و موجوداتی را که قابلیت و شرایط تحقق آنها فراهم شده را وجود بخشیده است پس لزومی ندارد که هر چه خلق شده برای انسان فایده ای داشته باشد. خدای تعالی هم بی نیاز از این موجودات می باشد حال جن هم موجودی است که امکان خلقش بوده و جود الهی به وجود آنها تعلق گرفته است.
اجمالا می دانیم جن گاهی در زندگی انسان تأثیر گذاشته و بعضی از انسان ها نیز در زندگی جنیان مؤثر می باشند اما این موضوع به دلیل پنهان بودنش همراه با قصه سازی های زیادی شده است که به بسیاری از داستان ها نمی توان اعتماد کرد.
جن مى توانند با بعضى از انسان ها ارتباط برقرار کنند. چنان که بعضى از آنها با انسان ارتباط برقرار مى کردند در مورد انبیاء و ائمه(ع) در روایت آمده است که چنین ارتباطى داشتند و گاهى نیز ارتباط جن مشرک و کافر با بعضى از انسان موجب افزایش گمراهى و طغیان آنهامى شدند «و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؛ و این که مردانى از بشر به مردانى از جن پناه مى بردندو آن ها سبب افزایش گمراهى و طغیان مى شوند»(جن، آیه ۶).
بنابراین جن چه مؤمن و چه کافر از ایشان با انسان ارتباط برقرار مى کنند و این موضوع به صراحت در قرآن و روایات و حکایات نیز وارد شده است.
در مورد هدف آفرینش، تفاوتی میان انسان و جن نیست. همه مظاهر خداوند هستند و به سوی او در حرکت می باشند. حرکتی که از آن به عبادت یاد می شود و هدف آن قرب به الله است. قرآن کریم در سوره ذاریات، هدف آفرینش جن و انس را عبادت خداوند معرفی کرده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. (سوره ذاریات، آیه ۵۶). جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت خدا.
براى آگاهى بیشتر ر.ک:
۱- جن و شیطان، علیرضا رجالى تهرانى، ص ۱۵۳ - ۱۶۳
۲- دانستنى هایى درباره جن، ابوعلى خداکرمى، ص ۴۱ - ۱۸۹
لازم به ذکر است اگر چه ارتباط با جن واقعیت دارد اما تلاش برای این منظور با خطرهای بسیاری روبرو می باشد و نظام زندگی برخی را گرفتار اختلال می کند.
بر اساس استفاده از آیه ۱۲۸ سوره انعام که می فرماید: «یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس ; ای گروه جن , غلبه کرده اید بر آدمیان», می توان گفت : تعدادی از جن انسان هایی را تابع خویش می توانند بکنند, (نگا: معارف قرآن , محمدتقی مصباح یزدی , مؤسسه در راه حق , قم , چاپ اول , ۱۳۶۷ ش , ج ۱ - ۳, ص ۲۶۹ و المیزان علامه سید محمدحسین طباطبایی , مؤسسه الاعلمی للمطبوعات , چاپ مکرر, ج ۷, ص ۳۵۲).
در واقع می توان گفت این گروه از جن , شیطانهایی هستند که با ایجاد وسواس در برخی از انسانها, برآنها مسلط گشته و با استیلا بر آنان موجب بروز و ظهور عقاید یا کردار خاصی در ایشان می شوند, (نگا: المیزان , همان , ص ۳۵۳).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
عجب غلطی کردیم این صفحه رو بازکردیم دگه ن جرات دارم برم دست ب اب ن حموم. این ک شدهمش فیلم ترسناک
-----
مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای پاسخ به دغدغه هایتان میتوانید از این راههای ارتباطی کمک بگیرید:
- سایت پرسمان: http://www.porseman.org/q/newq.aspx
- ایمیل: info@porseman.org
- پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹
میهمان
در جواب دوستان به نظرم اگه جن و انسان ارتباط داشتن انسان با هوش خود اونها رو به بیگاری میکشیدند.پس خداوند صلاح مخلوقاتشو بهتر از ما میدونه.
و بالعکس حماقت اونها زندگی بشر رو به باد میداد.
میهمان
من مثلاً اومدم بفهمم چرا جن خلق شد تا ترسم بریزه
الان صد برابر بیشتر می ترسم⁦=_=⁩⁦(+_+)⁩
خواهشن مطالبتون رو بروز کنید و از مراجع تقلید بیشتر کمک بگیرید ادم اینا رو بخونه دیگه...
میهمان
اصن واضح نیس
میهمان
چرا خدا جن خلق کرد من جوابم را نگرفتم برای این که جن خدا را عبادت کند؟

میهمان
خیلی خیلی بده مطلباتون واضح ننوشتین بنظر من اگه واضح تر بشه بهتره
میهمان
بسم الله الرحمن الرحیم
از مدیریت محترم سایت نهایته تشکر و سپاس رو دارم به جهت اطلاعاتی که در اختیار علاقه مندان گذاشته مطالب خوب و پر محتوا بود اما با کمال احترام میشه گفت کامل نبود با تمام این تفاسیر خواهشم اینه که اگر مقدوره اطلاعات تخصصی تر و کامل تری اگر قابل ارایه هست و مقدوره برامون فراهم کنن سپاس از تمامی زحمات ارزنده ی مدیریت محترم .


مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://www.maaref.porsemani.ir/soal
** درج سوال به وسیله پیامک : ۳۰۰۰۱۶۱۹
** درج سوال در سایت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ربات تلگرام پرسمان : @porsemanbot
میهمان
به نظرمن این چیزاشایددلیل محکمی از نظرخودتون باشه اما باید،ازکتاب ها،ومراجع تغلید یا آدم های درستکاری،که دسدن ومیدونن چی می خورن یا چه جوری زندگی میکنن،یاکجاها هستن،چی کارایی بلدن،مثلا شما نمیدونین تا حالا که جن ها غذا نمی خورن،فقط از طریق بوکردن،استخوان ها،جان می گیرند،وقوی می شوند،من خودم،یکی از اون آدمیایی که می دونن جن ها چیند،وچه کار می ننم،هستم،واز آدم های درستکار.
میهمان
جن خیلی شعور داشت خونه ی مردم رو خراب نمیکرد خخخخخ
میهمان
خوب چرا کمک گرفتن از مخلوقات خدا مثل جن گناه دارد.همینطور که ما از انسان های خوب کمک میگیریم میتونیم از اجنه هم کمک بگیریم.چرا نهی شده.؟


سوال شما با شناسه ۹۴۵۲۴۴ و گذرواژه hshcy ثبت گردید

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.