هدف از زندگی ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ - ۱۰۸۳۲ بازدید

هدف از زندگی


&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۹; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;: 
&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; «&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;
&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;». &#۱۶۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱;
«&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;»&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۴;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۱; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۷۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;! &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۶۹; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;.
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; (&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;)&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۷۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;
&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۱;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; «&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;»
&#۱۶۰۸; «&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;»&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;. (۱) 
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.
&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۹;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸;
&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۳; &#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۴;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;.&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;: «&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;»! &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;.&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; - &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; - &#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;. &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;
&#۱۵۷۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;.&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;
&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;: «&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۴;
&#۱۵۷۳;&#۱۶۱۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۸;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۶۳;
&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;»(۲) &#۱۶۰۸; «
&#۱۵۷۳;&#۱۶۱۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۴;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۱۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۶; &#۱۵۷۸;&#۱۶۱۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۱۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۸;&#۱۵۷۱;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۶۳;

&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.»(۳)&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱; «&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;»&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۹۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۹;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;
&#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۹۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; «&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;! &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۴;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;».(۴)«&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;! &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۱۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;) &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۸۲۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;».(۵)&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۸; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۵۹۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۶۳; «&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;  &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۶۳; &#۱۵۸۷;&#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; (&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۶;) &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;.»(۶)«&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;».&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;:&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۱;) &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;.&#۱۵۷۶;) &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.&#۱۵۸۰;) &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;
&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;
&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴; - &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۱;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; - &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;.&#۱۵۸۳;) &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;
&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;.&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;
&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۶۲;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; «&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;»&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۳;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱;
&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;.&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۱;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۸;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۲;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۴;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۶۳; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;:


 &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;
&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۷۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۳;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;
&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;


 &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۱۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۷۹; &#۱۶۰۳;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;
&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;:۱. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;
&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۶۹;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;.۲. &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸;
&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰; ۱.۳. &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;.۴. &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۸;
&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;.۵. &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;
&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;.۶. &#۱۶۰۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱;
&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۶;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰;.۷. &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸;
&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۰;&#۱۶۱۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;. 
&#۱۶۶۲;&#۱۶۱۰;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;:۱. &#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۷;&#۱۶۰۷;
&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۹;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۶۲;&#۱۶۰۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; (&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۶۱۰;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۱۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۶۱۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۱۰;)&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۹; ۲۲۰.۲. &#۱۶۰۴;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
۲۲.۳. &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
۱۰۹.۴. &#۱۵۹۱;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; ۱۰
– ۱۱.۵. &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷;
۴۵.۶. &#۱۵۷۸;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۱۰;&#۱۶۰۷; ۴ –
۶.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
متن پیچیده و در حد فهم یک انسان معمولی نگارش نشده است.متأسفم که تا به حال به جزئیات این فلسفه پرداخت نشده است،برای مثال در این دنیای مادی چگونه حس رسیدن به خداوند که فرا ماده است رو درک کنیم و اون رو هدف قرار بدیم. منظور از رجوع به سوی خداوند چیست و اگر همه ی موجودات خواسته و نخواسته به سمت او رجوع میکنند پس دیگر هدف قرار دادنش چه معنایی دارد؟
پرسمان
با عرض سلام و پوزش بابت تاخیر در پاسخ، باتوجه به گستردگی مطالب، شما می توانید برای کسب اطلاعات کافی به کتب زیر مراجعه فرمایید:
ـ فلسفه خلقت انسان، عبدالله نصری، ناشر: کانون اندیشه جوان - ۱۲ شهریور، ۱۳۹۰
ـ فلسفه خلقت انسان (در قرآن و روایات)، اسماعیل غفاری قمی، ناشر: بوستان کتاب قم - ۱۸ خرداد، ۱۳۹۰
ـ فلسفه آفرینش، عبدالله نصری، ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - ۱۲ دی، ۱۳۸۶
موفق و موید باشید. 
میهمان
بسیار عالی بود.خیلى ازتون ممنونم.اجرکم عندالله
میهمان
besyar khob
میهمان
متن خیلی ساده ودرحدفهم یک دانش آموزابتدایی نگارش شده است.متاسفم که تابه حال به جزییات این فلسفه پرداخته نشده،چه برسد به اینکه مطابق بازندگی انسان مدرن امروزی به روز شود.ا

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.