هدف و غایت علم کلام ۱۳۹۲/۴/۲۹ - ۱۷ بازدید

پاسخ:
اهداف و غایات علم کلام
اهداف علم کلام را در چهار محور می توان بررسی کرد:
الف:هدف علم کلام نسبت به خود متکلم: دو هدف برای آن گفته شده است؛ یکی هدف نظری که دست یافتن به معرفت تحقیقی و تفصیلی در اعتقادات دینی است؛ و دیگری هدف عملی یا تربیتی است؛ زیرا دینداری و عبادت بدون معرفت حاصل نمی شود؛ چنانکه تربیت دینی نیز بدون معرفت وعبادت به دست نخواهد آمد.
ب:اهداف علم کلام نسبت به انسانهای دیگر: در این باره هدف اصلی متکلم، هدایت وارشاد است
پاسخ:
اهداف و غایات علم کلام
اهداف علم کلام را در چهار محور می توان بررسی کرد:
الف:هدف علم کلام نسبت به خود متکلم: دو هدف برای آن گفته شده است؛ یکی هدف نظری که دست یافتن به معرفت تحقیقی و تفصیلی در اعتقادات دینی است؛ و دیگری هدف عملی یا تربیتی است؛ زیرا دینداری و عبادت بدون معرفت حاصل نمی شود؛ چنانکه تربیت دینی نیز بدون معرفت وعبادت به دست نخواهد آمد.
ب:اهداف علم کلام نسبت به انسانهای دیگر: در این باره هدف اصلی متکلم، هدایت وارشاد است
ج:هدف علم کلام نسبت به عقاید دینی: هدف و رسالت متکلم در این زمینه تایید و تحکیم است. بدین جهت عقاید دینی را تبیین کرده و با استفاده از روشهای مختلف به تایید و تحکیم آنها می پردازد.
د:اهداف علم کلام نسبت به علوم دینی دیگر: علم کلام نسبت به بسیاری از علوم دینی، نقش پایه و مبنا را دارد؛ زیرا علوم دینی دیگر در موضوعات خود وابسته به علم کلام اند.
جایگاه و ضرورت علم کلام
با توجه به فواید واهداف و رسالتهای علم کلام می توان به جایگاه وضرورت آن پی برد. زیرا معرفت تحقیقی در زمینه ی عقاید دینی، ارشاد و هدایت دیگران، دفاع از عقاید دینی و پاسخ گویی به اشکالات و دفع شبهات همگی از ارزش والایی برخوردارند؛ و تحققق بخشیدن به آنها ضرورت دارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.