همسران پیامبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۵۳۶ بازدید

پیغمبر چند زن دایم و چند زن موقت داشته است؟نام ان ها چیست؟

۱-همسران پیامبر پس از حضرت خدیجه سلام الله علیها:الف) سوده بنت زمعهاو زنى مؤمن بود و به همراه شوى مسلمانش، سکران بن عمرو، به حبشه هجرت کرد. شوهرش پس از بازگشت، مُرد. بنى عامر قبیله سوده، همه مشرک و دشمن پیامبر بودند و با مرگ شوى سوده، خطر جانى و یا انحراف، او را تهدید مى کرد. از این رو، براى حفظ آن زن مؤمن از این خطرات، پیامبر اسلام در سال دهم بعثت، با او ازدواج کرد. این ازدواج، در گرایش قبیله بنى عامر به اسلام نیز مؤثر بود.الاستیعاب، ج ۴، ص ۴۲۱؛ تهذیب التهذیب، ج ۱۲، ص ۴۲۷. سوده، اولین زن پیامبر پس از درگذشت حضرت خدیجه بود و گویا پیامبر(صلى الله علیه وآله) پس از ازدواج با سوده، تا سه سال، با زن دیگرى وصلت نکرد؛ هرچند که عایشه در این دوره به عقد پیامبر درآمد؛ امّا در مدینه به خانه حضرت آمد.سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۵۱۳.

ب) رمله (ام حبیبه)
او دختر ابو سفیان و همسر عبیداللَّه بن جحش بود. آن دو، صاحب دخترى به نام حبیبه شدند. ام حبیبه و شوهرش پس از پذیرش اسلام، راهى حبشه شدند. عبیداللَّه بن جحش، در حبشه از اسلام برگشت و مسیحى شد و در همان جا درگذشت. ام حبیبه پس از فوت شویش در آن جا ماندگار شد؛ چون با وجود ابوسفیان در مکه، جرأت بازگشت نداشت. پیامبر براى رهایى این زن بزرگ زاده، فردى را به حبشه فرستاد وام حبیبه را به عقد خود درآورد و او را به مدینه فراخواند.الاستیعاب، ج ۴، ص ۴۸۳؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۴۸۵ - ۴۸۷.


ج) عایشه
وى، دختر ابوبکر خلیفه اول است.
د )ام سلمه
نامش هند و دختر ابى امیه بود. او همسر عبداللَّه بن عبدالاسد (ابو سلمه) بود و چهار فرزند از او داشت. وى به همراه شویش، به حبشه مهاجرت کرد و نخستین زنى بود که به مدینه آمد. همسرش در جنگ احد مجروح شد و در سال سوم هجرت، براثر جراحت درگذشت.الاستیعاب، ج ۳، ص ۲۴۴.ام سلمه در سال چهارم هجرت با رسول خدا(صلى الله علیه وآله) ازدواج کرد.الاستیعاب، ج ۴، ص ۴۹۳؛ سیر اعلام لنبلاء، ج ۴، ص ۴۷۴. غریبى و سرپرستى چهار یتیم، از انگیزه هاى ازدواج پیامبر(صلى الله علیه وآله)با این زن بود.


ه) زینب بنت خزیمه؛

وى از زنان مؤمن بود. شوهرش در جنگ احد کشته شد. او از یک طرف بى سرپرست گردید و از سوى دیگر، دچار فقر شد؛ در حالى که زن بخشنده اى بود و به ام المساکین (مادر بینوایان) معروف بود. رسول خدا(صلى الله علیه وآله) براى رسیدگى و حفظ شهرت او، با وى ازدواج کرد و چند ماه پس از ازدواج با پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیز درگذشت.الاستیعاب، ج ۳، ص ۴۰۹؛ سیر اعلام النبلاء، ج ۴، ص ۴۸۴.


و) حفصه؛

او دختر عمر و همسر خنیس بن حذافه بود. شویش در احد زخمى شد و بر اثر جراحت درگذشت. عمر، پس از بیوه شدن دخترش، به هر کس از جمله ابوبکر و عثمان مى رسید، پیشنهاد ازدواج با حفصه را مى داد و آنها امتناع مى کردند. امتناع آنان، شاید بر اثر عدم برخوردارى حفصه از زیبایى بود. پس از آن، عمر نزد رسول خدا(صلى الله علیه وآله) آمد و با اصرار از پیامبر خواست تا حفصه را بگیرد و پیامبر(صلى الله علیه وآله) هم قبول کرد.سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۴۹۱.


ز) زینب بنت جحش؛

او دختر جحش بن ریاب و دختر عمه پیامبر بود و با راهنمایى پیامبر(صلى الله علیه وآله)، با زید بن حارثه، پسر خوانده رسول اللَّه(صلى الله علیه وآله)، ازدواج کرد. این پیوند، به جدایى انجامید.احزاب (۳۳)، آیه ۳۷. پیامبر به امر خداوند و به جهت برداشتن سنت جاهلى ممنوعیت ازدواج با همسر پسرخوانده، با زینب وصلت کرد؛ زیرا مردم، همسر پسر خوانده را مانند همسر پسر خود، عروس تلقى مى کردند و ازدواج با او را ممنوع مى دانستند! این ازدواج، در سال سوم یا پنجم هجرت انجام شد.الاستیعاب، ج ۴، ص ۴۰۶. منافقان چون از این ازدواج اطلاع یافتند، به تخریب پیامبر پرداخته، گفتند که پیامبر با زن فرزند خود ازدواج کرد که آیه «ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ»،احزاب (۳۳)، آیه ۴۰. براى خنثى کردن این توطئه، نازل شد و خداوند دستور داد که فرزند خواندگان، به پدرانشان منسوب شونداحزاب (۳۳)، آیه ۵. و از آن پس، او به جاى زید بن محمد، زید بن حارثه خطاب شد.الاستیعاب، ج ۴، ص ۴۰۶.


ح) ماریه بنت شمعون قبطى؛

مقوقس، پادشاه اسکندریه، او را براى پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرستاد و حضرت نیز با او ازدواج کرد. او مادر ابراهیم، آخرین فرزند پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود که در سال هشتم هجرت، در مدینه منوره به دنیا آمد و پس از یک سال و شش ماه و چند روز مرد.اعلام الورى، ج ۱، ص ۲۷۵. بنا بر روایتى، ابراهیم پس از یک سال و ده ماه و هشت روز از دنیا رفت؛ بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۱۵۲ و ص ۱۶۶.


ط) جویریه بنت حارث؛

او دختر حارث بن ابى ضرار، رئیس طایفه بنى مصطلق بود و در سال پنجم، در غزوه مریسیع، به همراه پدر و تعداد زیادى از افراد قبیله اش، اسیر شدند. پیامبر جویریه را آزاد کرد و به همسرى انتخاب کرد و مسلمانان گفتند: حال که این طایفه، فامیل پیامبر ما شدند، ما همه شان را آزاد مى کنیم و بنى مصطلق هم که چنین دیدند، همه مسلمان شدند.سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۵۱۱ .به گفته عایشه، هیچ زنى را نمى شناسم که بیش از او، برکت از طرف وى به قومش رسیده باشد.الاستیعاب، ج ۴، ص ۳۶۷.


ى) صفیه؛

او دختر رئیس قبیله بنى نضیر، حُیى بن اخطب یهودى بود که پدرش در بنى قریظه کشته شد و شوهرش، کنانه بن ربیع نیز در جنگ خیبر مرد و خودش هم اسیر شد. پیامبر خدا پس از آزادى، در سال هفتم هجرى، وى را به ازدواج خویش درآوردسیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۴۹۶. و به این ترتیب، دختر رئیس یهود را از ذلّت رها کرد.


ک) میمونه؛

او دختر حارث بن حزن، بود و همسرش هم مرده بود. پیامبر در سال هفتم هجرى، در بازگشت از عمره قضا، با او ازدواج کرد و در سَرِف، براى او سرپناهى ساخت.سیر اعلام النبلاء، ج ۳، ص ۴۹۷.
 ۲-در منابع و مآخذی که مطالعه شد چیزی در این باره ندیدیم و اگر پیامبر و علی علیه السلام همسران متعه ای داشتند در این مآخذ ذکر می شد.مآخذی که مورد مطالعه قرار گرفت :۱-بحار الانوار ج۲۲ ص ۱۵۰ به بعد , در باره پیامبر .۲-همان ج ۴۲ , در باره علی علیه السلام ص ۷۴ به بعد .۳-منتهی الامال ج ۱ ص ۹۹ و ۲۰۸ چاپ هجرت .۴- همان ص ۳۵۱ ۵-المیزان ج ۴ ص ۲۷۱, آیه ۲۴ سوره نسا ء۶- همان ج ۱۵ ص ۱۳ به بعد , سوره مومنون ۷- مجمع البیان جزءسوم ص ۴۹ , آیه ۲۴ سوره نساء ۸-المیزان ج ۱۹ ص ۳۳۷ , در تفسیر آیه اول تا نهم سوره تحریم ۹-مجمع البیان جزء ۱۰ ص ۴۷۱ در تفسیر آیات اول سوره تحریم۱۰- الغدیر ج ۶ ص ۲۰۵ بحث متعه النساء۱۱-تاریخ طبری هشت جلدی , ج ۲ ص ۴۱۰ به بعد .در وسائل الشیعه دو حدیث آورده شده که ظاهر آنها نشان می دهد که پیامبر همسر متعه ای داشته است و یک حدیث هم آورده که نشان می دهد که علی علیه السلام همسر متعه ای داشته است.ولکن این حدیثها از نظر سند اعتبار ندارند و متن این حدیثها هم می تواند معنای دیگری داشته باشد .بر این اساس نمی توانیم بگوییم که پیامبر و علی علیه السلام همسر متعه ای داشتند گرچه داشتن اینگونه همسر اشکال شرعی ندارد. وسائل ج ۱۴ , بیست جلدی , ص۴۴۰ ح ۲۲و ۲۳ و ص ۴۴۲ ح ۲

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.