وجود خدا ، بیگ بنگ ، فسیل ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ - ۲۲۷ بازدید

باسلام سوالی درباره خداوند داشتم که مرا تا مرز شک وتردید کشاند.میخواستم بدونم چگونه دانشمندان غربی میگویند جهان در اثر انفجار بوجود امده وموجودات در اثر تکامل امروزه بوجود وکامل شده اند؟ تعدادی از دانشمندان طبق فسیلها واثار باقی مانده از موجودات اولیه و سپس روند تکاملشان به شکل امروزی وجود خدا راکاملا نفی میکنند.

شک در مورد خدا ، شک در وجود است. و متناقض با فهم است. یعنی اگر شک نماییم خدایی هست در واقع شک در وجود خود نموده ایم.
انفجار بزرگ یا نسبیت عام یک نظرحاصل از شواهد تجربی و غیر قابل اطمینان است و ردیه های علمی بسیاری از فیزیکدانها در کنار ایرادها و تناقضها دارد.
شناخت فسیلها هم در واقع بر اساس حدس و گمان یایه ریزی شده و هیچ دلیل علمی یا شواهد متقنی ندارد. برای توضیح مطالب بعد از مطالعه منابع زیر میتوانید هر پرسش را جداگانه با همین مرکز طرح نمایید.
شک در وجود خدا :
https://www.porseman.com/search?q=%D۸%B۴%DA%A۹+%D۸%AF%D۸%B۱+%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%AF+%D۸%AE%D۸%AF%D۸%A۷
انفجار بزرگ در پاسخ به پرسش :ماده اولیه هستی-انفجار بزرگ-خلقت جهان-منشأ جهان
https://www.porseman.com/article/%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۹%۸۴%DB%۸C%D۹%۸۷-%D۹%۸۷%D۸%B۳%D۸%AA%DB%۸C-%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AC%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%A۸%D۸%B۲%D۸%B۱%DA%AF-%D۸%AE%D۹%۸۴%D۹%۸۲%D۸%AA-%D۸%AC%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%A۷-%D۸%AC%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۶/۳۳۲۵۹
شناخت فسیلها : در مطلب اسلام و داروینیسم تناقض شناخت فسیلها با نظریه داروین:
https://www.porseman.com/article/%D۸%A۷%D۸%B۳%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۹%۸۵-%D۹%۸۸-%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۸%DB%۸C%D۹%۸۶%DB%۸C%D۸%B۳%D۹%۸۵/۱۴۳۶

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.