وجوه اعجاز قرآن ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ - ۹۵۶ بازدید

قرآن از چه جهت معجزه است؟ برای اثبات اعجاز قرآن چه دلیلی می توان اقامه کرد؟

بعضى از جنبه هاى اعجاز قرآن عبارت است از: 1. اعجاز ادبى؛ قرآنکه برجسته ترین ادیبان عرب را سخت شگفت زده ساخته است و سرسخت ترین دشمنان پیامبر (مانند ولید) بر فرابشرى بودن اسلوب زیبا و ترکیب بدیع آهنگ بى نظیر قرآن اعتراف کرده اند. «آربرى» (Arberry.J.A) در این زمینه مى گوید: «قرآن آهنگ و موسیقى دلنشینى دارد که عرب پیش از قرآن هرگز با چنین آهنگى آشنا نبوده است». همو گوید: «از قرآن ترجمه هاى بسیار زیادى انجام شده و هریک پس از چند روزى به کهنگى و فرسودگى گراییده است؛ اما قرآن هم چنان بر فراز اعصار با طراوت و تازگى برقرار مانده است. آیا این خود نشانه الهى بودن آن نیست؟»
2. اعجاز علمى؛ یا رازهاى علمى نهفته در قرآن، اقیانوس بیکرانى از دانش هاى کیهان شناختى، انسان شناختى، تاریخ، نجوم، جنین شناسى و... است که دانشمندان شرق و غرب را به تحقیقات زیادى واداشته و سخت آنان را به حیرت افکنده است. در این زمینه هزاران کتاب و مقاله از سوى دانشمندان در رشته هاى مختلف علوم به نگارش درآمده و همه از عظمت قرآن و تطبیق آیات آن با جدیدترین رهیافت هاى دانش بشرى سخن گفته اند. «موریس بوکاى» (Maurice,Bucaille) در کتاب مقایسه اى میان تورات، انجیل و قرآن و علم مى گوید: «چگونه مى توان از تطبیق قرآن با جدیدترین فرآورده ها علمى بشر در شگفتى فرو نرفت و آن را اعجاز به حساب نیاورد».
3. اعجاز در پیشگویى هاى تاریخى؛ مانند: غلبه روم بر ایران.
4. اعجاز در بیان رخدادهاى تاریخى پیشین؛ و ... . براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر . ک:
الف. مطهرى، مرتضى، وحى و نبوت؛
ب. طباطبایى، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج 1؛
پ. توسلیان، سید مرتضى، عظمت قرآن؛
ت. جمعى از نویسندگان «درراه حق»، درسهایى پیرامون شناخت قرآن؛
ث. گرامى، محمد على، درباره شناخت قرآن؛
ج. حجازى، فخرالدین، پژوهشى پیرامون قرآن و پیامبر؛
ح. مکارم شیرازى، ناصر، قرآن و آخرین پیامبر؛
خ. بوکاى، موریس، مقایسه اى میان تورات، انجیل، قرآن و علم.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.