نسخه آزمایشی

وضع آسمان در قیامت آستانه قیامت ۱۳۸۶/۶/۱۹ - ۲۶ بازدید

وضع آسمان را به هنگام رستاخیز توضیح دهید ؟
در مورد وضعیت آسمان هنگام رستاخیز باید گفت ماه و خورشید و ستارگان عظیمی که بعضی از آنها میلیونها بار از خورشید ما بزرگتر و پرفروغتر است به تیرگی وخاموشی می گرایند ( ۲ و ۱ ) و نـظـم حـرکـت آنـها بهم می خورد و از جمله ماه و خورشیدبهم می پیوندند (۳) و آسمانی که هـمـچون سقف محفوظ و محکمی بر این جهان احاطه کرده است سست و متزلزل می شود (۴) و می شکافد (۵) و از هم می درد و طومار آن درهم می پیچد (۶) و اجرام آسمانی به صورت فلز مذابی درمی آید (۷) و فضای جهان پر ازدود و ابر می شود (۸) . وضع مذکور در آیات ذیل بیان شده است :۱ - ( قیامت / ۸ ) : وخسف القمر , و ماه بی نور گردد . ۲ - ( تـکـویـر / ۲ و ۱ ) : - اذا الـشـمـس کورت و اذا النجوم انکدرت , در آن هنگام خورشید درهم پیچیده و در آن هنگام ستارگان بی فروغ شوند . ۳ - ( قیامت / ۹ ) : و جمع الشمس و القمر , و خورشید و ماه یکجا جمع شوند . ۴ - ( الـحـاقـه / ۱۶ ) : و انـشـقـت الـسـمـاء فهی یومئذ واهیه , و آسمان از هم می شکافدو سست می گردد و فرو می ریزد . ۵ - ( انفطار / ۱ ) : اذا السماء انفطرت , آن زمان که آسمان ( کرات آسمانی ) ازهم شکافته شود . ۶ - ( الانـبـیـاء / ۱۰۳ ) : یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب , در آن روز که آسمان همچون فلز گداخته می شود . ۷ - ( معارج / ۸ ) : یوم تکون السماء کالمهل , همان روز که آسمان همچون فلزگداخته می شود . ۸ - ( دخـان / ۱۰ ) : فـارتـقب یوم تاتی السماء بدخان مبین , پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد .
محمد تقی مصباح یزدی / آموزش عقاید، مصباح یزدی - محمد تقی

ممکن است این مطلب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.