نسخه آزمایشی

وضو قبل از وقت ۱۳۹۷/۶/۱۹ - ۴۴ بازدید

سلام وضوقبل ازاذان نمازواجب چه حکمی دارد؟
اگر نزدیک وقت نماز است به نیت آمادگی برای نماز اشکال ندارد.اگر وقت نشده به نیت با وضو بودن بگیرید وبا ان نماز بخوانید.

نظرات

نظر بدهید