پیوند عضو به کافر ۱۳۸۷/۱۰/۰۵ - ۷۷۵ بازدید

اگر شخصی پس از مرگ اعضای بدنش را به شخص کافری پیوند، بزنند که باعث طول عمرش شود، آثار گناهان شخص کافر در اعمال ما تأخر شخص دهنده عضو، پدیدار می شود یا خیر؟

به این سؤال از دو زاویة می توان پاسخ داد :
الف:‌از زاویة تکوین ؛‌یعنی سؤال را چنین مطرح کنیم :با توجه به اینکه در معاد جسمانی اعضاء بدن هر انسانی به اعمالی که صاحب آن بدن انجام داده گواهی می دهند،واین عضو بدن مسلمان ، اگر مدتی در بدن کافری قرار بگیرد وبا آن عضو گناه انجام دهد ؛ آیا در قیامت برای چه کسی شهادت می دهد؟
پاسخ این است که : عضوی که به اذن وارادة الهی به سخن در بیاید ، جز حق، چیزی نمی گوید ، وشخص وصاحب عضو را در هر زمان معرفی وبیان خواهد نمود ، وچنین نیست که فقط نطق کند ، بدون آنکه شعور وشناختی در آنچه می گوید، داشته باشد.
ب: از دید وزاویة تشریع:
اوّلا: ممکن است که شخص مرده به این کار راضی نباشد و ورثه این عمل را به اختیار خود انجام داده باشند و اگر هم گناهی باشد بر عهدة ورثه است.
ثانیا: ممکن است خود میّت راضی باشد ویا وصیّت کرده باشد ؛ دراین صورت،پاسخ چنین است:عملی راکه شخص از روی نا فرمانی ومخالفت با اوامر خداوند انجام دهد،گناه می نامند. وچون گناه آن است که، ارادی، واز روی اختیار،باشد؛ گناه فرد کافر، در اختیار این میّت نیست؛ ممکن است کسی پاسخ دهد ، که میّت به این کافر وصیت کرده وکافر به سبب کفرش در انجام گناه إبائی ندارد ، جواب آن است که : شخص میّت برای انجام گناه، توسط این فرد، چه بسا که وصیّت نکرده باشد ، وبرای سلامتی ونجات یک انسانی که شاید هم هدایت شود ، این وصیت را کرده است ،امّا او به سوء اختیا رگناهانی را مرتکب می شود، وربطی به میّت ندارد.
نکتة قابل توجه در اینجا این است که : بله، اگر این میت می دانسته که این شخص، انسان معصیت کاری است ، و اگر به او عضوی را هدیه کند ، او تقویت شده وگناه را بهتر وبیشتر انجام می دهد،در این صورت، از باب تعاون وهمکاری بر إثم وگناه؛ در گناه او شریک است.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید