پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۹۱/۱۲/۵ - ۱۶ بازدید

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
« باسمه تعالی »
۲
مقدمه
حضور مباحث جدید دین پژوهشی در جامعه علمی (فلسفه دین، کلام جدید، معرفت شناسی دینی،
جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، پدیدارشناسی دین و ...)، ارتقاء سطح دانش و بینش دانشگاهیان و به
خصوص دانشجویان به د لیل قرار گرفتن در مسیر تندباد مباحث جدید دینی و فرهنگ ی و افزون شدن سطح
انتظارات ایشان از اساتید دروس معارف و متولیان امر فرهنگ دینی ، از جمله نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها و ت و در ت و شدن تهاجم فرهنگی ، دشواری سخن گفتن از دین در راستای تبیین، تثبیت،

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
« باسمه تعالی »
۲
مقدمه
حضور مباحث جدید دین پژوهشی در جامعه علمی (فلسفه دین، کلام جدید، معرفت شناسی دینی،
جامعه شناسی دین، روان شناسی دین، پدیدارشناسی دین و ...)، ارتقاء سطح دانش و بینش دانشگاهیان و به
خصوص دانشجویان به د لیل قرار گرفتن در مسیر تندباد مباحث جدید دینی و فرهنگ ی و افزون شدن سطح
انتظارات ایشان از اساتید دروس معارف و متولیان امر فرهنگ دینی ، از جمله نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها و ت و در ت و شدن تهاجم فرهنگی ، دشواری سخن گفتن از دین در راستای تبیین، تثبیت،
دفاع و تبلیغ از دین را دوچندان کرده است . از این رو ضرورت ساختارهای علمی جدید و بکارگیری
روش های نوین تحقیق و تبلیغ ضروری می نماید.
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ، به عنوان متولی رشد دینداری، اخلاق و فرهنگ دینی ، به
دلایل پیش گفته، نیازمند ساختاری علمی است ، تا بتواند در این ساختار با بکارگیری روش های نوین تحقیق
محصول « پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی » . به طور مستدل، متقن و مقنع به رسالت خود جامه عمل بپوشاند
چنین نگاهی است.
۳
ماده اول: ضرورت های تأسیس پژوهشگاه
-۱ پاسخگویی به نیازهای فکری ، شبهات وابهامات دانشجویان و اساتید دانشگاه ی در حوزه های مختلف
علوم انسانی، معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی؛
-۲ ایجاد زمینه جهت جذب و بهره گیری از اساتید و پژوهشگران برجسته و ممتاز به خصوص از بین کادر
مجرّب و تحصیلکرده نهاد؛
-۳ ضرورت تمرکز بخشی به فعالیت های پژوهشی در واحدهای مختلف نهاد؛
-۴ ضرورت ثبات در فعالیتهای پژوهشی نهاد؛
-۵ ایجاد زمینه جهت ارتباط کارآمد نه اد با مراکز علمی و مؤسسات پژوهش ی دولتی و غیردولتی به دلیل
همسانی مأموریتهای طرفین.
ماده دوم: اهداف پژوهشگاه
تحقیق و پژوهش در حوزه علوم اسلامی و معارف دینی.
تبیین و ارائه اندیشه اسلامی متناسب با نیازهای فکری اقشار مختلف دانشگاهی به ویژه فرهیختگان در
حوزه های گوناگون علوم اسلامی ، معارف اسلامی و علوم انسانی؛
مطالعه تطبیقی مکاتب و نحله های فکری و معرفتی دینی؛
بازشناسی مواریث ، ذخایر اسلامی و حوزه های گوناگون معرفتی؛
اطلاع رسانی و ارائه خدمات علمی به دانشگاه در حوزه معارف دینی و تبلیغی؛
دفاع عالمانه از مبانی و اصول معارف اسلامی و گزاره های دینی؛
بازشناسی سرمایه ها و ذخایر فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی؛
فعالیت در جهت ارتقاء متون درسی علوم انسانی و تطبیق آنها با مبانی و معارف اسلامی؛
شن اخت عالمانه فرهنگ و تمدن ملل مختلف و بهره مندی از وجوه بارز و مثبت آن و جلوگیری از نفوذ
آثار و وجوه منفی آن به مراکز علمی و دانشگاهی؛
۴
پشتیبانی علمی و تئوریک از فعالیت های تبلیغی نهاد از طریق مطالعات اجتماعی و با اتکا به علوم
ارتباطات؛
رصد و نقد دائمی متون درسهای معارف در دانشگاه ها و نیز بازنویسی و بازتولید آثار فاخر دانشمندان و
متفکران اسلامی و مناسب سازی آنها برای مخاطبان دانشگاهی؛
حمایت از اساتید و دانشجویان متعهد در خصوص تولید آثار علمی در خصوص علوم انسانی با
محوریت نهاد.
ماده سوم : مأموریت های پژوهشگاه
تحقیق، تألیف، ترجمه و نشر آثار و متون در راستای نشر معرفت دینی در دانشگاهها؛
شناسایی، جذب و حمایت از محققان، مترجمان و مؤلفان حوزوی و دانشگاهی و سازماندهی آنان ؛ در
راستای نشر فرهنگ و معارف اسلامی با اولویت نیروهای فعال در نهاد؛
ایجاد ارتباط با شخصیتها، مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی داخل کشور و انجام مباد لات علمی،
پژوهشی در سطح دانشگاهها؛
حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در عرصه های مختلف با
اولویت نیروها و رسالت های نهاد؛
شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه در عرصه معارف دینی؛
اطلاع رسانی و ارائه خدمات علمی در حوزه معارف دینی.
ماده چهارم: ارکان و ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه
هیأت اُمنا ریاست پژوهشگاه شورای علمی و پژوهشی
ماده پنجم: اعضای هیأت اُمنا
اعضای هیأت اُمنای پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی عبارتند از:
-۱ ریاست نهاد (رئیس هیأت اُمنا)
۵
-۲ رئیس پژوهشگاه (دبیر هیأت اُمنا)
-۳ معاونان نهاد ( پژوهشی ، فرهنگی ، طرح و برنامه، امور اساتید و رئیس دانشگاه معارف اسلامی)
-۴ نماینده تام الاختیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه
-۵ دو نفر از اعضای شورای نمایندگان نهاد به انتخاب این شورا:
الف حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر اژه ای
ب جناب آقای حسن رحیم پور ازغدی
-۶ سه نفر از شخصیتهای علمی به انتخاب شورای نمایندگان .
الف حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای علی اکبر صادقی رشاد
ب حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای مجید پارسانیا
ج حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای احمد آقازاده ترابی
ماده ششم: وظایف و اختیارات هیأت اُمنا
-۱ تصویب آیین نامه داخلی هیأت اُمنا؛
-۲ تصویب سازمان اداری و تشکیلاتی پژوهشگاه طبق ضوابط نهاد؛
-۳ بررسی و تصویب بودجه سالانه و کلی پژوهشگاه و تصویب حسابها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه
-۴ تصویب سیاستهای کلی مطالعاتی و پژوهشی پژوهشگاه؛
-۵ تصویب آئین نامه های مالی – معاملاتی، اداری، استخدامی (اعضای هیأت علمی و غیرعلمی و
تشکیلاتی پژوهشگاه از جمله آئین نامه های سفرهای علمی، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی و ...
-۶ اهتمام برای جلب هدایا و کمکهای غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
-۷ تعیین حسابرس و ناظر مالی برای پژوهشگاه؛
-۸ تصویب میزان پرداخت حق التحقیق ، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و میزان فوق العاده های
اعضای هیأت علمی و غیر علمی (کارشناسان)؛
-۹ بررسی گزارش سالانه پژوهشگاه که از طرف رئیس پژوهشگاه ارائه می شود؛
۶
-۱۰ تصویب بودجه تفضیلی سالانه پژوهشگاه؛
-۱۱ تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن.
ماده هفتم: رئیس پژوهشگاه
رئیس پژوهشگاه که نماینده قانونی پژوهشگاه می باشد از بین اعضای هیأت علمی پژوهشگاه با پیشنهاد
هیأت اُمنای پژوهشگاه و تأیید و حکم ریاست نهاد منصوب می شود.
تبصره: در آغاز تأسیس پژوهشگاه، عضویت رئیس پژوهشکده در هیأت علمی شرط نیست.
ماده هشتم: وظایف و اختیارات رئیس پژوهشگاه
-۱ برنامه ریزی اداره پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیتهای آن بر اساس شرح وظایف و
ضوابط مربوط و تنظیم نمودار سازمانی و تشکیلات پژوهشگاه و پیشنهاد آن به هیأت امناء؛
-۲ صدور احکام معاونان و رؤسای پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی بر اساس تشکیلا ت مصوب و
صدور احکام مربوط به استخدام ، انتصاب ، ترفیع ، ارتقاء ، مأموریت ، اخراج و ... اعضای هیأت علمی و
کارمندان در چارچوب مقررات؛
-۳ امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات و افتتاح حسابهای
بانکی مورد نیاز و معرفی دارندگان حق امضای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
-۴ تنظیم و پیشنهاد بودجه تفصیلی سالانه به هیأت اُمنا جهت تصویب؛
-۵ تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله پژوهشگاه به هیأت اُمنا برای تصویب؛
-۶ ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه به هیأت اُمنا؛
-۷ پیشنهاد آئین نامه مالی و اداری به هیأت اُمنا؛
-۸ تنظیم آئین نامه های علمی ، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات
مربوط و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛
-۹ نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی پژوهشگاه؛
ماده نهم: اعضای شورای (علمی پژوهشی) پژوهشگاه
-۱ رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
۷
-۲ معاون پژوهشی پژوهشگاه (دبیر شورا)؛
-۳ رؤسای پژوهشکده ها؛
-۴ دو نفر از رؤسای گروههای پژوهشی هر پژوهشکده به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تأیید هیأت امنا
(جمعاَ شش نفر).
ماده دهم: وظایف و اختیارات شورای علمی پژوهشی
-۱ تصویب آئین نامه داخلی شورا؛
-۲ تصویب طرح ها و برنامه های پژوهشی و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها مطابق
مصوبات هیأت امنا؛
-۳ تصویب آئین نامه و شیوه نامه های پژوهشی گروههای پژوهشی و پژوهشکده ها؛
-۴ تصویب منشورات پژوهشگاه و نظارت بر آنها؛
-۵ ارزیابی نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه؛
-۶ تعیین داور یا هیأت داوران طرحهای پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی پژوهشگاه
معرفی می شوند.
ماده یازدهم: پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی
-۱ پژوهشکده مطالعات فرهنگ و علوم اجتماعی؛
-۲ پژوهشکده مطالعات معارف اسلامی؛
-۳ پژوهشکده مطالعات علم و دین.
ماده دوازدهم: گستره و محل فعالیت پژوهشگاه
دفتر مرکزی پژوهشگاه در تهران می باشد، اما بنا به ضرورت، شعباتی در قم و سایر شهرستانها دایر خواهد شد.
ماده سیزدهم: نیروی انسانی و مقررات استخدامی پژوهشگاه
استخدام اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی تمام وقت مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و
۸
فناوری بوده و در اجرای ماده ۴۹ قانون توسعه چهارم از نظر استخدامی تابع مصوبات هیأت امناء پژوهشگاه
خواهند بود . اعضاء غیر هیأت علمی نیز با آئین نامه استخدامی خا ص که به تصویب هیأت امناء پژوهشگاه
می رسد اداره می شود.
ماده چهاردهم: مقررات مالی
بودجه سالانه پژوهشگاه با پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و تصویب هیأت اُمنا بوسیله نهاد تأمین شد ه و تابع
مقررات نهاد خواهد بود .
ماده پانزدهم: تغییر در مفاد اساسنامه
هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب هیأت اُمنا می باشد.
ماده شانزدهم:
۱۳۸۸ به تصویب هیأت امنای پژوهشگاه رسید. /۱۰/ این اساسنامه مشتمل بر شانزده ماده در تاریخ ۸
۹
نمودار تشکیلاتی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
هیأت امناء رئیس پژوهشگاه فرهنگ و م عارف اسلامی
دفتر
معاونت پژوهشی معاونت اجرایی
ارتباطات علمی اطلاع رسانی همایش ها
اداره مالی و اداری
اداره پشتیبانی و ارتباطات علمی
رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگ و دین رئیس پژوهشکده مطالعات علم و دین رئیس پژوهشکده مطالعات معارف اسلامی
کارشناس پژوهشکده کارشناس پژوهشکده کارشناس پژوهشکده
اقتصاد و اسلام مدیریت و اسلام روانشناسی و اسلام مطالعات سیاسی و اسلام حقوق و اسلام جامعه شناسی و اسلام
فرهنگ و تمدن مطالعاتزنانوخانواده مطالعات فرهنگی طب و اسلام هنر و اسلام ادیان و فرق تاریخ اسلام و ریشههای انقلاب فلسفه، کلام و عرفان قرآن و حدیث اخلاق
اداری مالی
تدوین آثار
شورای علمی پژوهشی
۱۰
امضاء اعضای هیأت امناء پژوهشگاه:
محمدیان محمدنژاد کلانتری اژه ای
مستشاری ترابی پارسانیا رحیم پور ازغدی
رشاد امراللهی آذربایجانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.