چرا در قرآن کریم ترتیب وجود ندارد؟ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ - ۱۱۵۲ بازدید

چرا در قرآن کریم ترتیب وجود ندارد؟

دوست گرامی هرچندمقصودشماازسئوال واضح نیست ولی دواحتمال داده می شود وبنابرهریک پاسخ آن به اختصار بیان می شود احتمال اول:اگرمقصود شما این است که چراقرآن مانندسایر کتب متداول دارای بخش وفصل مستقل درموضوعات خاص نمی باشد ؟پاسخ این است که اولا: قرآن کریم یک کتاب خارق العاده است واین امراختصاص به یک یادوجهت ندارد بلکه هم درلفظ وهم درمحتواوهم درچینش آیات ومطالب متفاوت ازازسایر کتب است .ثانیا:قرآن باتوجه به اینکه تنهاکتاب جاودانه الهی ویگانه است دراسلوب وقالب فصل بندی مطالب نیزیگانه است وبنانیست که براساس روش سایر کتب تنظیم شود بلکه دراین زمینه هم مستقل ودارای اسلوب مخصوص به خود می باشد.
ثالثا:محتوای آیات قرآن به گونه ای است که قابل چینش براساس روش سایر کتب نمی باشد زیراگاهی دریک آیه هم نکته اخلاقی دارد هم اعتقادی وهم اجتماعی و...واین گونه آیات درهرفصلی که قراربگیردفقط بخشی ازآیه باآن فصل هماهنگ است نه کل آیه .
رابعا:شایدیکی ازعلل اینکه تلاوت آیات قرآن کریم ملال آور وخسته کننده نیست همین اسلوب چینش آن وتنوع درمطالب باشد وبه همین علت مانند سایر کتب تنظیم نشده است علاوه براینکه دربرخی ازسور قرآنی تاحدودی می توان گفت که بیشتر آیات آن دریک موضوع اخلاقی یااعتقادی مانند توحیدیا معاد یامسائل اجتماعی و...پرداخته شده است.
خامسا:سوره های قرآنی ازجهت طولانی بودن ویاکوتاه بودن آنها دارای ترتیب است که ازسورهای طولانی شروع وبه سورهای کوتاه ختم می شود.
احتمال دوم :اگرمقصودشما این است چرا آیات قرآن به ترتیب نزول جمع آوری نشده است پاسخ این است که ترتیب موجود سوره هاى قرآنى ـ که از سوره حمد شروع می شود و به سوره الناس ختم می گردد ـ قطعاً با ترتیب نزول آنها هماهنگى ندارد؛ زیرا بسیارى از سوره هایى که در مکه و در آغاز بعثت نازل شده است، اکنون از جهت ترتیب در پایان قرآن قرار گرفته و بر عکس بسیارى از سوره هاى مدنى در اول یا وسط قرآن قرار گرفته است. تقریباً می توان گفت ترتیب موجود سوره هاى قرآن برعکس ترتیب نزول آنها می باشد و ابتدا سوره هاىطولانى آمده است و در آخر به سوره هاى کوتاه که نوعاً مکى هستند ختم می شود، ولى مسئله این است که آیا ترتیب کنونى سوره قرآن به دستور پیامبر(ص) انجام گرفته یا با اجتهاد و رأى صحابه بعد از پیامبر(ص) بوده است؟ نظر اکثر محققان بر آن است که ترتیب موجود، امر توقیفى است؛ یعنى، از جانب خدا و به دستور پیامبر(ص) انجام شده است و مؤید آن روایتى است از ابى بن کعب که گفت: روزى رسول خدا(ص) مرا احضار کرد و فرمود: جبرئیل مرا مأمور ساخته تابر تو درود و تهنیت بگویم و قرآن را بر تو بخوانم... و سپس رسول خدا(ص) به بیان فضیلت سوره هاى قرآنى به ترتیب موجود در قرآن از سوره حمد تا الناس پرداخت.تقریباً اکثریت قریب به اتفاق علماى اسلامى بر این باور هستند. 1. محمدهادی معرفت؛ تلخیص التمهید (قم: مؤسسه
النشر اسلامی، چاپ سوم، 1414 هـ ق) ج 1. 2. محمدهادی معرفت؛ علوم قرآنی
(قم: مؤسسة انتشاراتی التمهید، چاپ اول، 1378). 3. سید محمدباقر حکیم؛ علوم
قرآنی، (ترجمة محمدعلی لسانی فشارکی (تهران: انتشاراتی تبیان، چاپ اول،
1378). 4. محمدباقر سعیدی روشن؛ علوم قرآن (قم: مؤسسه پژوهشی امام خمینی،
چاپ اول، 1377). 5. سید ابوالقاسم خوئی؛ بیان در علوم وسائل کلی قرآن،
ترجمة محمد صادق نجفی و هاشم زاده هریسی (خوئی: دانشاگاه آزاد، چاپ پنجم،
1375). 6. حبیب الله طاهری، درس هایی از علوم قرآنی، (انتشارات اسوه، چاپ اول،
1377)، ج 1، ص 295، (اقتباس).

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.