کتاب مقدس شیطان پرستان ۱۳۹۱/۵/۲۵ - ۲۷ بازدید

نگاهی به کتاب مقدس شیطان پرستان

حمزه شریفی دوست
نگاهی به کتاب مقدس شیطان پرستان

حمزه شریفی دوست
در کتاب انجیل شیطان(satanic bible)اثر آقای آنتون لاوی همه چیز در یک چیز خلاصه می شود و آن هم ایده « خود خدایی » انسان است. تمامی چیزهایی که مورد حمله لاوی قرار می گیرد به این علت است که با این ایده ناسازگار است بنابراین باید محو شود تا انسان بتواند خدایی کند و همه چیز را در خدمت خود قرار دهد. لاوی می خواهد انسان را از قید بندگی همه چیز حتی خدا رها کند و او را نه فقط سرور کائنات بلکه در جایگاه خدایی نشاند. در نگاه لاوی انسان به کمتر از خدایی نباید قانع شود. البته خدایی بر همه چیز جز هوای نفس و امیال شهوانی. پس سلطان هستی، انسان است و سلطان انسان، امیال و لذات او .او در این کتاب از گناهان هفت گانه کبیره مسیحیان(حرص، طمع، غرور، شکم پرستی، حسد، غضب، شهوت و کاهلی) دفاع می کند و حتی آنها را ــ با توجیه و سفسطه ــ مطلوب انسان معرفی می کند و در پایان نتیجه می گیرد که همه این هفت گناه، نیازهای طبیعی ما هستند که باید به آنها بردازیم؛آن هم با این زبان که:"شیطان پرست،از افراط در هرکدام از این «گناهان»دفاع می کند.زیرا که هرکدام از اینان،راهی به سوی کامرواسازی فیزیکی،ذهنی و احساسی اند."۱
تمام این اصل و قاعده شیطانیستی در این جمله آقای سوسج خلاصه شده است که:"شیطانیسم، آیین«خود» است. آیین «نفس»است. آیین «خدای درون(و پنهان)»است. این، همان چیزی است که سرانجام برگزیده می شود." و توضیح آنکه:"در قرن کنونی، انسان خدا شده است. با اتکا به قدرت انسان، برای تعیین واقعیت خودش و تأسیس قانون خودش، او دیگر محدود به هیچ چیزی بزرگتر از تصورات و پنداشته های خود نیست."۲
شیطان دیگری که لاوی معرفی می‌کند، همان شیطان تورات منحرف است، شیطانی که رهنمای آدمی به سوی یافتن درخت معرفت است۳. همان زاینده روشنایی و حامل نور۴ است. همانی که روح آسمان و تجسم روشن‌فکری است۵.
نتیجه همه جملات و فصول کتاب های شیطانیستی،صرف نظر از نام نویسنده و سازمان،القای همین تفکر است که انسان،خدای عصر حاضر است.هرکدام از انسان ها از نظر شیطانیسم،یک پدیده اند که بالقوه خدا هستند و اگر به آیین شیطانیسم بگرایند،با آزادی عمل و پرورش با آیین های خاص،که مختصّ شیطانیست است،تبدیل به یک خدا می شوند
لاوی در کتابش با تمام توان به تبلیغ اباحیگری و ارتباطات نامحدود زن و مرد و به اصطلاح او «سکس آزاد» میپردازد و هیچ عذر و حریم و هنجاری را در این مسیر به عنوان مانع بر نمیتابد:
« شیطان پرستی از سکس آزاد به شدت دفاع میکند، اما به معنای واقعی آن، سکس آزاد بدین معنا که شخص اجازه دارد انتخاب کند آیا تنها با یک نفر رابطه داشته باشد یا آن که با هر تعداد که نیازهای جنسی او را برآورده کند» ۶
هرچند در جای دیگرناخواسته به ناکار آمدی این مرام اعتراف میکند:
« این حقیقت اثبات شده که شخصِ بیش فعالِ جنسی، نه تنها از نظر جنسی آزاد نیست؛ بلکه بسیار سرد ضمیر است و همیشه از آغوش یک شخص به آغوش دیگری میپرد، به امید این که بتواند خود را ارضاء کند ولی هیچ وقت به احساس غنای جنسی نمیرسد.» (همان ص ۲۷)
باید گفت لاوی در SATANICE BIBLE ، خدایی تحریف شده و شیطانی دروغین را به دیگران معرفی میکند. آن چه وی به عنوان «خدا» معرفی میکند نه تنها شایسته پرستش نیست که به حق باید آن را از ساحت حیات معنوی انسان کنار زد. همین طور شیطانی که وی از او تبلیغ میکند به گونهای در هستی صاحب قدرت و تاثیر است که گویا با وجود چنین موجودی در عرصه تدبیر جهان، جایی برای حضور خدا وجود ندارد. لاوی با دست و پا زدنهای متعدد تلاش میکند از قدرتهای خدای ادیان ابراهیمی بکاهد و با الحاق این قدرتها به شیطان، حوزه فرمانروایی شیطان را گسترش دهد.
وی در بخشی از کتابش تحت عنوان ندای لوسیفر (نامی دیگر برای شیطان) لوسیفر را به مقام ربوبیت و الوهیت ارتقاء میدهد و او را خدای رومی میداند که حامل نور، روح هوا و تجسم روشن فکری است. وی خدای یکتا را ساخته دست مردم میخواند و با یک جمله خدا را از صفحه اعتقادات خود پاک میکند و با یک انکار ساده همه چیز را تمام میکند:
«اختلافات و نزاع بین ادیان که از طرف یک خدا یا خدایان متعدد آمدهاند؛ نشان از این دارد که خدایی نبوده و این ادعا بیش از یک ادعای واهی در طول تاریخ نبوده است.» براستی آیا با چنین دلیل سستی که به یاوه گویی شبیهتر است میتوان به انکار خدا پرداخت؟ البته چنین دلیلی اگر از زبان شیطان اقامه گردد برای پیروان شیطان قانع کننده خواهد بود چرا که بندگی شیطان دلیل نمیخواهد با تصویری که لاوی از خدا دارد ـ که خدا را ساخته ذهن بشر میداند ـ طبیعی است که ادیان را هم پرداخته کشیشها معرفی کند ۷و وعدههای خدا و ادیان در مورد بهشت و جهنم را یکجا به فراموشی و انکار سپارد.
ـ انتوان لاوی در کتاب انجیل شیطانی خود به ادیان الهی حمله ور شده و آنها را به خاطر تهاجم به شیطان مورد مذمت قرار داده. وی که از ادیان الهی به «نیروهای دست راستی» تعبیر میکند از این جهت که شیطان را موجودی بد نام و نماد شرارت معرفی کردهاند به شدت رنجیده خاطر است. (انجیل شیطانی ص ۲)
انکار تمامی مفاهیم مقدس از محورهای کتاب مقدس شیطانی است.
«هیچ بهشتی در آسمان نیست و هیچ جهنمی که آدمیان را بسوزاند. همینجا و هم اینک روز لذت توست! همین جا و هم اینک فرصت توست. (همان ص ۱۲)
مرام شیطان پرستی با صدای بلند میگوید: زمان آن رسیده است که تاریخ اصلاح شود .۸
لاوی شیطان پرستی را نه یک «مدل زندگی» بلکه یک دین و آیین عصر جدید معرفی میکند که هم دارای اصول عقاید است و هم در بر دارنده مراسمهای شیطانی (همان ص ۲۰)
۱ Satanic bible,by Anton LaVey,title: Some evidences of a new satanic age
۲: Demonic bible,by T.Serk Susej,preface to the ۳rd edition

۳ پیدایش فصل ۳ بندهای ۷ - ۱
۴ انجیل شیطانی ص ۲۱
۵ همان
۶ انجیل شیطانی، ص ۲۷
۷ نجیل شیطانی ص ۱۶
۸ انجیل شیطانی، ندای لوسیفر ص ۱۳


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.