-انتخاب خبرگان-قرارداد اجتماعی- ۱۳۹۰/۸/۱۲

تعبیر عقد اجتماعی یا قرارداد اجتماعی تعبیری است که در جهان غرب شیوع دارد ومبانی خاص خود را دارد و آثاری بر آن مترتب می شود . اگـر دو نـفـر بـخـواهـنـدمـعـامـله ای بکنند توافق آنان بر کارشناس , اعلام این است که ما این کـارشناس ها راقبول داریم , حال اگر کسی نام این توافق را ( قرارداد ) یا ( عقد ) بگذارد ,اشکالی نـدارد امـا بـه ایـن مـعـنا نیست که مردم با این توافق خود به نظر خبرگان ,مشروعیت و اعتبار می بخشند بلکه بدین معناست که نظر کارشناس را می پذیرند.
پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی - محمد تقی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۲۴۱/۴۰۰۰۰۲)
تعبیر عقد اجتماعی یا قرارداد اجتماعی تعبیری است که در جهان غرب شیوع دارد ومبانی خاص خود را دارد و آثاری بر آن مترتب می شود . اگـر دو نـفـر بـخـواهـنـدمـعـامـله ای بکنند توافق آنان بر کارشناس , اعلام این است که ما این کـارشناس ها راقبول داریم , حال اگر کسی نام این توافق را ( قرارداد ) یا ( عقد ) بگذارد ,اشکالی نـدارد امـا بـه ایـن مـعـنا نیست که مردم با این توافق خود به نظر خبرگان ,مشروعیت و اعتبار می بخشند بلکه بدین معناست که نظر کارشناس را می پذیرند.
پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی - محمد تقی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱۲۴۱/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.